ดาวเทียม MOS-1 - สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ
 
สารานุกรมไทย
สำหรับเยาวชน  เมนู 16
เล่มที่ ๑๖
เรื่องที่ ๑ การบูรณะวัดพระศรีรัตนศาสดาราม
เรื่องที่ ๒ พระไตรปิฎก และการชำระพระไตรปิฎก
เรื่องที่ ๓ การอนุรักษ์โบราณสถาน และโบราณวัตถุ
เรื่องที่ ๔ ศิลาจารึก และอ่านจารึก
เรื่องที่ ๕ สังคม และวัฒนธรรมไทย
เรื่องที่ ๖ การผลิตหนังสือ
เรื่องที่ ๗ การดนตรีสำหรับเยาวชน
เรื่องที่ ๘ การช่าง และหมู่บ้านช่าง
เรื่องที่ ๙ ดาวเทียมเพื่อการเกษตร
เรื่องที่ ๑๐ การฟื้นฟูสมรรถภาพเยาวชนผู้พิการด้านการศึกษา
รายชื่อผู้เขียน

สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ / เล่มที่ ๑๖ / เรื่องที่ ๙ ดาวเทียมเพื่อการเกษตร / ดาวเทียม MOS-1

 ดาวเทียม MOS-1
ดาวเทียม MOS-1

ดาวเทียม MOS-1 ขององค์การพัฒนาอวกาศแห่งชาติ ญี่ปุ่น มีอุปกรณ์เก็บบันทึกข้อมูล ๓ ระบบ คือ

๑ ระบบ Multispectral Electronic Self Scanning Radiometer (MESSR) มี ๔ แบนด์ ให้ราย ละเอียด ๕๐ เมตร X ๕๐ เมตร ใช้สำรวจทรัพยากรเช่นเดียวกับข้อมูล MSS ของ LANDSAT

๒. ระบบ Visible Thermal Infrared Radiometer (VTIR) ให้ข้อมูลเกี่ยวกับอุณหภูมิต่างๆ ในทะเล อันเป็นประโยชน์ต่อการประมง การปกคลุมของเมฆและไอน้ำ เป็นประโยชน์ในการพยากรณ์อวกาศ

๓. ระบบ Microwave Scanning Radiometer (MSR) ให้ข้อมูลเกี่ยวกับปริมาณไอน้ำ และปริมาณน้ำ ลม ทะเล การแผ่ปกคลุมของหิมะและน้ำแข็งในทะเล
จำลองการโคจรเหนือพื้นโลกของดาวเทียม MOS - 1 ของญี่ปุ่น
จำลองการโคจรเหนือพื้นโลกของดาวเทียม MOS - 1 ของญี่ปุ่น
หัวข้อก่อนหน้าหัวข้อถัดไป