สรุปย่อ - สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ
 
สารานุกรมไทย
สำหรับเยาวชน  เมนู 16
เล่มที่ ๑๖
เรื่องที่ ๑ การบูรณะวัดพระศรีรัตนศาสดาราม
เรื่องที่ ๒ พระไตรปิฎก และการชำระพระไตรปิฎก
เรื่องที่ ๓ การอนุรักษ์โบราณสถาน และโบราณวัตถุ
เรื่องที่ ๔ ศิลาจารึก และอ่านจารึก
เรื่องที่ ๕ สังคม และวัฒนธรรมไทย
เรื่องที่ ๖ การผลิตหนังสือ
เรื่องที่ ๗ การดนตรีสำหรับเยาวชน
เรื่องที่ ๘ การช่าง และหมู่บ้านช่าง
เรื่องที่ ๙ ดาวเทียมเพื่อการเกษตร
เรื่องที่ ๑๐ การฟื้นฟูสมรรถภาพเยาวชนผู้พิการด้านการศึกษา
รายชื่อผู้เขียน

สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ / เล่มที่ ๑๖ / เรื่องที่ ๙ ดาวเทียมเพื่อการเกษตร / สรุปย่อ

 สรุปย่อ
สรุปย่อ

การนำเอาข้อมูลจากดาวเทียมสำรวจทรัพยากร มาใช้ในด้านการเกษตรนั้น เป็นเพียงการนำเอาขีดความสามารถส่วนหนึ่งมาใช้เท่านั้น ดังได้กล่าวมาแล้วพอเป็นสังเขป จะเห็นว่า สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้ในหลายสาขา ใน ส่วนที่เกี่ยวกับทรัพยากรต่างๆ ประเทศไทย ได้นำข้อมูลจากดาวเทียมสำรวจทรัพยากร มาใช้ในการส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคม เป็นเวลานานกว่า ๑๘ ปีแล้ว รัฐบาลได้ส่งเสริมกิจกรรมในด้านนี้เป็นอย่างดี ดังจะเห็นได้จากการสนับสนุนให้ตั้งสถานีรับสัญญาณจากดาวเทียม ซึ่งดำเนินงานโดยคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ซึ่งขณะนี้สามารถรับข้อมูลจากดาวเทียมสำรวจทรัพยากรที่สำคัญได้ทุกดวง คือ LANDSAT, SPOT, MOS-1 และกำลังเตรียมการในการรับสัญญาณจากดาวเทียม ERS-1 จากยุโรปในไม่ช้านี้ ทำให้ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการรับสัญญาณข้อมูลจากดาวเทียมได้เป็นอย่างดี สิ่งที่ต้องติดตามมาก็คือ การนำเอาข้อมูลที่รับได้จากดาวเทียมเหล่านั้น ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ ในสาขาต่างๆ ที่กล่าวแล้ว เพื่อให้เกิดผลดีต่อการพัฒนาบ้านเมืองในด้านเศรษฐกิจ และสังคม สืบต่อไป
หัวข้อก่อนหน้า