เรื่องที่ ๑๐ ข้าวสาลี - สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ
 
สารานุกรมไทย
สำหรับเยาวชน  เมนู 17
เล่มที่ ๑๗
เรื่องที่ ๑ ช้างเผือก
เรื่องที่ ๒ ฉันทลักษณ์ไทย
เรื่องที่ ๓ ระบบนิเวศ และความสัมพันธ์ระหว่างธรรมชาติกับสิ่งมีชีวิต
เรื่องที่ ๔ โรคตับอักเสบจากไวรัส
เรื่องที่ ๕ ของเสียที่เป็นอันตราย
เรื่องที่ ๖ การตั้งถิ่นฐานของมนุษย์
เรื่องที่ ๗ ปอแก้วปอกระเจา
เรื่องที่ ๘ พืชเส้นใย
เรื่องที่ ๙ การปรับปรุงพันธุ์พืช
เรื่องที่ ๑๐ ข้าวสาลี
รายชื่อผู้เขียน

สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ / เล่มที่ ๑๗ / เรื่องที่ ๑๐ ข้าวสาลี

 เรื่องที่ ๑๐ ข้าวสาลี

สำหรับเด็กระดับเล็๋ก
สำหรับเด็กระดับกลาง (๑๒ - ๑๔ ปี)
สำหรับเด็กระดับโตและบุคคลทั่วไป
แหล่งกำเนิด
แหล่งปลูกและผลิตผล
ประวัติของข้าวสาลีในประเทศไทย
พฤกษศาสตร์ของข้าวสาลี
ลักษณะของข้าวสาลี
การเจริญเติบโตของข้าวสาลี
การปลูกข้าวสาลีในประเทศไทย
การเลือกพื้นที่
การเลือกพันธุ์
การเตรียมพื้นที่ปลูกและการปลูก
โรคของข้าวสาลี
แมลงศัตรูข้าวสาลี
การเก็บเกี่ยว
ประโยชน์ของข้าวสาลี