การถ่ายทอดพลังงานในระบบนิเวศ - สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ
 
สารานุกรมไทย
สำหรับเยาวชน  เมนู 17
เล่มที่ ๑๗
เรื่องที่ ๑ ช้างเผือก
เรื่องที่ ๒ ฉันทลักษณ์ไทย
เรื่องที่ ๓ ระบบนิเวศ และความสัมพันธ์ระหว่างธรรมชาติกับสิ่งมีชีวิต
เรื่องที่ ๔ โรคตับอักเสบจากไวรัส
เรื่องที่ ๕ ของเสียที่เป็นอันตราย
เรื่องที่ ๖ การตั้งถิ่นฐานของมนุษย์
เรื่องที่ ๗ ปอแก้วปอกระเจา
เรื่องที่ ๘ พืชเส้นใย
เรื่องที่ ๙ การปรับปรุงพันธุ์พืช
เรื่องที่ ๑๐ ข้าวสาลี
รายชื่อผู้เขียน

สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ / เล่มที่ ๑๗ / เรื่องที่ ๓ ระบบนิเวศและความสัมพันธ์ระหว่างธรรมชาติกับสิ่งมีชีวิต / การถ่ายทอดพลังงานในระบบนิเวศ

 การถ่ายทอดพลังงานในระบบนิเวศ
การถ่ายทอดพลังงานในระบบนิเวศ

ในการบริโภคของสิ่งมีชีวิตจากระดับหนึ่งไปอีกระดับหนึ่งนั้น ทำให้เกิดการถ่ายทอดพลังงานจากผู้ผลิตอาหารไปสู่ผู้บริโภค ซึ่งทุกขั้นตอนของการถ่ายทอดนั้น จะทำให้พลังงานลดลง เนื่องจากการสูญเสียไปในรูปของพลังงานความร้อน เพราะฉะนั้นผู้บริโภคจึงต้องใช้ปริมาณอาหารในการบริโภคมากกว่าที่ผู้ผลิตผลิตได้ เช่น จากการศึกษาพบว่า ในเนื้อวัว ๑ กิโลกรัม นั้นต้องใช้ปริมาณในการกินหญ้าของวัวถึง ๑๐ กิโลกรัม และ ๑ กิโลกรัมของเนื้อวัวที่มนุษย์ บริโภคนั้นจะให้ความเจริญเติบโตแก่ร่างกาย ประมาณ ๐.๑ กิโลกรัม ซึ่งแสดงให้เห็นว่าใน ระบบของการถ่ายทอดพลังงานจากผู้บริโภค ระดับหนึ่งไปสู่อีกระดับหนึ่ง จะมีการสูญเสีย พลังงานไปประมาณ ๙๐% โดยเฉลี่ยเสมอ เพราะฉะนั้นในพลังงาน ๑๐๐ แคลอรีจากพืช จะสามารถถ่ายทอดไปสู่สัตว์ที่บริโภคได้เพียง ๑๐ แคลอรี และในระดับสัตว์ที่กินสัตว์จะได้ เพียง ๑ แคลอรี เช่นเดียวกัน การเพิ่มน้ำหนัก คนต่อ ๑ กิโลกรัมนั้นจะต้องบริโภคเนื้อปลา ถึง ๑๐ กิโลกรัม และเพื่อให้ได้เนื้อปลา ๑๐ กิโลกรัมนั้น ปลาต้องกินแพลงก์ตอนถึง ๑๐๐ กิโลกรัม
หัวข้อก่อนหน้า หัวข้อถัดไป