เรื่องที่ ๕ ของเสียที่เป็นอันตราย - สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ
 
สารานุกรมไทย
สำหรับเยาวชน  เมนู 17
เล่มที่ ๑๗
เรื่องที่ ๑ ช้างเผือก
เรื่องที่ ๒ ฉันทลักษณ์ไทย
เรื่องที่ ๓ ระบบนิเวศ และความสัมพันธ์ระหว่างธรรมชาติกับสิ่งมีชีวิต
เรื่องที่ ๔ โรคตับอักเสบจากไวรัส
เรื่องที่ ๕ ของเสียที่เป็นอันตราย
เรื่องที่ ๖ การตั้งถิ่นฐานของมนุษย์
เรื่องที่ ๗ ปอแก้วปอกระเจา
เรื่องที่ ๘ พืชเส้นใย
เรื่องที่ ๙ การปรับปรุงพันธุ์พืช
เรื่องที่ ๑๐ ข้าวสาลี
รายชื่อผู้เขียน

สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ / เล่มที่ ๑๗ / เรื่องที่ ๕ ของเสียที่เป็นอันตราย

 เรื่องที่ ๕ ของเสียที่เป็นอันตราย
สำหรับเด็กระดับเล็ก
สำหรับเด็กระดับกลาง (๑๒ - ๑๔ ปี)
สำหรับเด็กระดับโตและบุคคลทั่วไป
ของเสียที่เป็นอันตรายคืออะไร
แหล่งที่มาของเสียที่เป็นอันตราย
ปริมาณของเสียที่เป็นอันตราย
ผลกระทบของของเสียที่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม
ของเสียที่เป็นอันตรายก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อมได้อย่างไร
ตัวอย่างปัญหาที่เกิดจากของเสียที่เป็นอันตรายบางชนิด
การจัดการของเสียที่เป็นอันตราย
การควบคุมการขนส่งของเสียที่เป็นอันตรายข้ามแดน
กฎหมายและองค์กรที่เกี่ยวข้องกับการจัดการของเสียที่เป็นอันตราย