ปริมาณของเสียที่เป็นอันตราย - สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ
 
สารานุกรมไทย
สำหรับเยาวชน  เมนู 17
เล่มที่ ๑๗
เรื่องที่ ๑ ช้างเผือก
เรื่องที่ ๒ ฉันทลักษณ์ไทย
เรื่องที่ ๓ ระบบนิเวศ และความสัมพันธ์ระหว่างธรรมชาติกับสิ่งมีชีวิต
เรื่องที่ ๔ โรคตับอักเสบจากไวรัส
เรื่องที่ ๕ ของเสียที่เป็นอันตราย
เรื่องที่ ๖ การตั้งถิ่นฐานของมนุษย์
เรื่องที่ ๗ ปอแก้วปอกระเจา
เรื่องที่ ๘ พืชเส้นใย
เรื่องที่ ๙ การปรับปรุงพันธุ์พืช
เรื่องที่ ๑๐ ข้าวสาลี
รายชื่อผู้เขียน

สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ / เล่มที่ ๑๗ / เรื่องที่ ๕ ของเสียที่เป็นอันตราย / ปริมาณของเสียที่เป็นอันตราย

 ปริมาณของเสียที่เป็นอันตราย
โรงงานอุตสาหกรรม นำสารอันตรายมาใช้ในขบวนการผลิตจำนวนมาก
โรงงานอุตสาหกรรม นำสารอันตรายมาใช้ในขบวนการผลิตจำนวนมาก
ปริมาณของเสียที่เป็นอันตราย

ของเสียที่เป็นอันตรายอาจมีได้หลายลักษณะ เช่น อยู่ในรูปของกากน้ำมัน กากตะกอน สารอินทรีย์ หรือสารอนินทรีย์ สารตัวทำละลาย สารที่มีฤทธิ์เป็นกรด-ด่าง ผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้มาตรฐาน หรือเสื่อมคุณภาพ หรือของเสียที่ติดเชื้อโรค เป็นต้น กิจกรรมต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมด้านอุตสาหกรรม ชุมชน เกษตรกรรม และอื่นๆ อาจผลิตของเสียที่เป็น อันตรายเหล่านี้ออกมาในรูปลักษณะและปริมาณ ที่ต่างกันออกไป ปัจจุบันมีของเสียที่เป็นอันตราย ประเภทต่างๆ ถูกผลิตขึ้นจากกิจกรรมข้างต้น กระจัดกระจายอยู่ตามภูมิภาคต่างๆ ทั่วประเทศ ประมาณปีละเกือบ ๑ ล้านตัน โดยประมาณ ร้อยละ ๗๕ ของของเสียจำนวนนี้ ถูกผลิตขึ้นในบริเวณกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล และในอนาคตคาดว่า ปริมาณของเสียที่เป็นอันตรายเหล่านี้ จะเพิ่มขึ้นหลายเท่า สาเหตุที่ปริมาณของเสีย ที่เป็นอันตรายมีจำนวนเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว เช่นนี้เนื่องจากประเทศไทยกำลังเปลี่ยนรูปแบบ จากประเทศเกษตรกรรม มาเป็นประเทศอุตสาหกรรม ทำให้มีโรงงานอุตสาหกรรมเกิดขึ้นเป็นจำนวนมาก ส่งผลให้มีการนำสารอันตรายต่างๆ มาใช้ในขบวนการผลิตมากขึ้น รวมทั้งปัจจุบัน การพัฒนาด้านเทคโนโลยีการผลิตก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็ว ทำให้มีของเสียในรูปใหม่ๆ เกิดขึ้นมากมาย ซึ่งบางชนิดก็มีความเป็นพิษสูง ทำให้ต้องใช้วิธีกำจัดที่ยุ่งยากซับซ้อน ตลอดจนเกิดปัญหาในการเก็บรวบรวม และกำจัดเป็นอย่างมาก
หัวข้อก่อนหน้า หัวข้อถัดไป