ของเสียที่เป็นอันตรายก่อให้เกิดอันตรายต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อมได้อย่างไร - สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ
 
สารานุกรมไทย
สำหรับเยาวชน  เมนู 17
เล่มที่ ๑๗
เรื่องที่ ๑ ช้างเผือก
เรื่องที่ ๒ ฉันทลักษณ์ไทย
เรื่องที่ ๓ ระบบนิเวศ และความสัมพันธ์ระหว่างธรรมชาติกับสิ่งมีชีวิต
เรื่องที่ ๔ โรคตับอักเสบจากไวรัส
เรื่องที่ ๕ ของเสียที่เป็นอันตราย
เรื่องที่ ๖ การตั้งถิ่นฐานของมนุษย์
เรื่องที่ ๗ ปอแก้วปอกระเจา
เรื่องที่ ๘ พืชเส้นใย
เรื่องที่ ๙ การปรับปรุงพันธุ์พืช
เรื่องที่ ๑๐ ข้าวสาลี
รายชื่อผู้เขียน

สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ / เล่มที่ ๑๗ / เรื่องที่ ๕ ของเสียที่เป็นอันตราย / ของเสียที่เป็นอันตรายก่อให้เกิดอันตรายต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อมได้อย่างไร

 ของเสียที่เป็นอันตรายก่อให้เกิดอันตรายต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อมได้อย่างไร
ของเสียที่เป็นอันตรายก่อให้เกิดอันตรายต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อมได้อย่างไร

ของเสียที่เป็นอันตราย หรือสารที่เจือปนอยู่ในของเสียที่เป็นอันตราย อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพอนามัยของมนุษย์และสิ่งแวดล้อมได้หลายทาง คือ

การทิ้งของเสียที่เป็นอันตรายก่อให้เกิดพิษภัยต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อม
การทิ้งของเสียที่เป็นอันตรายก่อให้เกิดพิษภัยต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อม

๑. โดยการสัมผัสโดยตรง


หากของเสียพวกกรดหรือด่างที่มีความเข้มข้นไม่มาก หกรดถูกร่างกาย อาจทำให้ผิวหนังบริเวณที่สัมผัสเกิดการระคายเคือง เป็นผื่น แต่ถ้ามีความเข้มข้นมากๆ อาจทำให้ผิวหนังไหม้ หรือเนื้อเยื่อถูกทำลาย จนเกิดบาดแผลพุพอง นอกจากนี้การใช้สารยาฆ่าแมลงโดยไม่มีอุปกรณ์ป้องกัน เช่น หน้ากาก และถุงมือ สารดังกล่าวอาจซึมเข้าทางผิวหนังได้ การกินสารเหล่านี้เข้าไปโดยตรงจะเป็นอันตรายอย่างมาก และทำให้เกิดอาการอย่างเฉียบพลัน ดังนั้นควรระมัดระวังร่างกายหรืออาหารไม่ให้สัมผัสกับของเสีย ไม่ควรนำภาชนะบรรจุของเสียที่เป็นอันตรายมาใช้อีก เนื่องจากอาจมีเศษของสารอันตรายเหลือค้างอยู่

๒. โดยการสะสมอยู่ในห่วงโซ่อาหาร


พืชและสัตว์จะดูดซึม หรือกินเอาสารอันตรายต่างๆ ที่มีสะสมอยู่ในดิน หรือในอาหารเข้าไป สารดังกล่าวจะไปสะสมอยู่ในส่วนต่างๆ ของพืชและสัตว์นั้นๆ เนื่องจากสารอันตรายเหล่านี้ สลายตัวได้ช้า ดังนั้นในร่างกายของพืชและสัตว์ จึงมีความเข้มข้นของสารเพิ่มมากขึ้นเป็นลำดับ เมื่อมนุษย์กินพืชหรือสัตว์นั้นก็จะได้รับสารอันตรายเข้าไปด้วย และจะไปสะสมอยู่ในร่างกายของมนุษย์ จนมีปริมาณมาก และก่อให้เกิดอาการเจ็บป่วยต่างๆ ออกมาในที่สุด

๓. โดยการปนเปื้อนต่อแหล่งน้ำที่ใช้ในการอุปโภคและบริโภค


การนำของเสียที่เป็นอันตรายไปฝัง โดยไม่ถูกวิธี อาจทำให้เกิดน้ำเสีย ที่มีสารอันตรายปนเปื้อน น้ำเสียเหล่านี้จะไหลซึมผ่านชั้นดินลงไปยังแหล่งน้ำใต้ดิน นอกจากนี้การนำของเสียที่เป็นอันตรายมากองทิ้งไว้ อาจทำให้น้ำฝนไหลชะพาเอาสารอันตรายต่างๆ ไปปนเปื้อนในแม่น้ำลำคลอง ดังนั้น เมื่อเรานำน้ำใต้ดิน หรือน้ำผิวดินที่มีการปนเปื้อนของของเสีย ที่เป็นอันตรายมาบริโภคหรืออุปโภค เราก็อาจจะได้รับสารอันตรายต่างๆ เหล่านั้นเข้าไปด้วย

๔. โดยการเจือปนอยู่ในอากาศ


ของเสียที่เป็นอันตรายบางชนิด จะระเหยปล่อยสารต่างๆ ออกมา หรือปลิวฟุ้งเป็นฝุ่นผสมอยู่ในอากาศที่เราหายใจ นอกจากนี้การเผาของเสียที่เป็นอันตราย โดยไม่มีการควบคุมปัญหาอากาศอย่างเข้มงวด อาจทำให้มีสารอันตรายปะปนอยู่ในอากาศในรูปของไอหรือฝุ่นของสารเคมีต่างๆ

๕. โดยการระเบิดหรือไฟไหม้

การเก็บของเสียที่มีลักษณะไวไฟ หรือติดไฟง่ายในสถานที่ต่างๆ จะต้องมีมาตรการระมัดระวังการติดไฟ หรือระเบิด โดยเฉพาะอย่างยิ่ง หากสถานที่ที่เก็บมีอุณหภูมิสูงเกินกว่าจุดวาบไฟของของเสีย นอกจากนี้การนำของเสียต่างชนิดกันมาผสมกัน อาจมีปฎิกิริยาเคมีต่อกันอย่างรุนแรง จนเกิดระเบิดขึ้น ทำอันตรายต่อชีวิต และทรัพย์สินได้
หัวข้อก่อนหน้า หัวข้อถัดไป