ปัญหาสิ่งแวดล้อมในเขตชนบท - สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ
 
สารานุกรมไทย
สำหรับเยาวชน  เมนู 17
เล่มที่ ๑๗
เรื่องที่ ๑ ช้างเผือก
เรื่องที่ ๒ ฉันทลักษณ์ไทย
เรื่องที่ ๓ ระบบนิเวศ และความสัมพันธ์ระหว่างธรรมชาติกับสิ่งมีชีวิต
เรื่องที่ ๔ โรคตับอักเสบจากไวรัส
เรื่องที่ ๕ ของเสียที่เป็นอันตราย
เรื่องที่ ๖ การตั้งถิ่นฐานของมนุษย์
เรื่องที่ ๗ ปอแก้วปอกระเจา
เรื่องที่ ๘ พืชเส้นใย
เรื่องที่ ๙ การปรับปรุงพันธุ์พืช
เรื่องที่ ๑๐ ข้าวสาลี
รายชื่อผู้เขียน

สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ / เล่มที่ ๑๗ / เรื่องที่ ๖ การตั้งถิ่นฐานของมนุษย์ / ปัญหาสิ่งแวดล้อมในเขตชนบท

 ปัญหาสิ่งแวดล้อมในเขตชนบท
การรุกล้ำเข้าไปตั้งบ้านเรือนในเขตป่าสงวน ทำให้เกิดปัญหาความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติ
การรุกล้ำเข้าไปตั้งบ้านเรือนในเขตป่าสงวน ทำให้เกิดปัญหาความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติ
ปัญหาสิ่งแวดล้อมในเขตชนบท

๑. ความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติ

ประชาชนที่ตั้งถิ่นฐานในเขตชนบท ส่วนใหญ่จะประกอบอาชีพทางการเกษตร ซึ่งหากถิ่นฐานนั้นอยู่ใกล้กับพื้นที่ป่าไม้แล้ว เมื่อจำนวนประชากรเพิ่มขึ้น ความต้องการพื้นที่ทำมาหากินจึงมีเพิ่มมากขึ้น ก่อให้เกิดการรุกล้ำเข้าไปตั้งถิ่นฐานในเขตป่าสงวน ป่าต้นน้ำลำธาร หรือเขตหวงห้ามอื่นๆ เพื่อเอาที่ดินมาทำกิน เกิดปัญหาความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติตามมา

๒. มลพิษทางด้านสารพิษทางการเกษตร

ในขณะที่ถิ่นฐานในเขตเมืองประสบปัญหาภาวะมลพิษทางอากาศ น้ำ และขยะมูลฝอยเป็นส่วนใหญ่ ถิ่นฐานในชนบท จะประสบปัญหาภาวะมลพิษในลักษณะของสารพิษทางการเกษตร ได้แก่ สารเคมีที่ใช้เพื่อการป้องกันและกำจัดศัตรูพืชและสัตว์ สารเคมีดังกล่าว บางชนิดเป็นสารที่มีพิษอันตราย ซึ่งเมื่อนำมาใช้อย่างไม่ถูกต้อง ขาดการควบคุมขาดความรู้ในการเก็บรักษา การขนส่ง และการกำจัดกากของเสียแล้ว จะก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพทั้งในโดยเฉียบพลันและเรื้อรังได้
หัวข้อก่อนหน้าหัวข้อถัดไป