ลัญลักษณะทางพฤกษศาสตร์ปอแก้วและปอคิวบา - สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ
 
สารานุกรมไทย
สำหรับเยาวชน  เมนู 17
เล่มที่ ๑๗
เรื่องที่ ๑ ช้างเผือก
เรื่องที่ ๒ ฉันทลักษณ์ไทย
เรื่องที่ ๓ ระบบนิเวศ และความสัมพันธ์ระหว่างธรรมชาติกับสิ่งมีชีวิต
เรื่องที่ ๔ โรคตับอักเสบจากไวรัส
เรื่องที่ ๕ ของเสียที่เป็นอันตราย
เรื่องที่ ๖ การตั้งถิ่นฐานของมนุษย์
เรื่องที่ ๗ ปอแก้วปอกระเจา
เรื่องที่ ๘ พืชเส้นใย
เรื่องที่ ๙ การปรับปรุงพันธุ์พืช
เรื่องที่ ๑๐ ข้าวสาลี
รายชื่อผู้เขียน

สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ / เล่มที่ ๑๗ / เรื่องที่ ๗ ปอแก้วปอกระเจา / ลัญลักษณะทางพฤกษศาสตร์ปอแก้วและปอคิวบา

 ลัญลักษณะทางพฤกษศาสตร์ปอแก้วและปอคิวบา
ใบปอแก้ว
ใบปอแก้ว

ปอคิวบาใบแฉก
ปอคิวบาใบแฉก
ลัญลักษณะทางพฤกษศาสตร์ปอแก้วและปอคิวบา

ปอแก้ว และปอคิวบามีลักษณะทางพฤกษศาสตร์ที่แตกต่างกัน ตรงที่รูปร่าง หรือขนาดเท่านั้น ส่วนอื่นๆ มีลักษณะใกล้เคียงกันมากดังนี้

๑. ระบบราก

มีรากแก้วหยั่งลงไปในดิน ลึกประมาณ ๔๐-๕๐ เซนติเมตร

๒. ลำต้น


สูงเรียวตั้งตรง ๓-๔ เมตร ไม่แตกกิ่ง มีสีเขียว สีม่วงแดง มีสีเขียวปน แดง มีทั้งผิวเรียบ หรือมีหนาม

๓. ใบ


เกิดสลับกันบนลำต้น สำหรับปอแก้วเป็นใบชนิดใบประกอบ (palmately com- pound) ใบหนึ่งๆ มีลักษณะแยกเป็นแฉกคล้ายนิ้วมือ ส่วนปอคิวบาเป็นใบชนิดใบเดี่ยว และใบประกอบ อาจจะพบทั้งสองชนิดบนต้นเดียวกัน ขอบใบของปอแก้ว และปอคิวบา มีหยักคล้ายฟันเลื่อย

๔. ดอก


เป็นดอกเดี่ยว มีกลีบดอก ๕ อัน สีเหลืองที่ฐานดอกมีสีม่วงและออกดอกในช่วงวันสั้น เป็นพืชผสมตัวเอง

๕. ฝัก


มีลักษณะกลม ปอคิวบาจะมีขนมาก มีเมล็ด ๒๐-๕๐ เมล็ดต่อฝัก

๖. คุณภาพเส้นใย


ปอคิวบาจะให้คุณภาพ เส้นใยดีกว่าปอแก้ว ปอทั้งสองชนิดนี้ ในต้นหนึ่งๆ จะให้ปริมาณเส้นใย ประมาณร้อยละ ๔-๖

๗. สภาพพื้นที่


ปอคิวบามีความทนต่อความแห้งแล้งได้น้อยกว่าปอแก้ว แต่สามารถเจริญเติบโตได้ดีในสภาพน้ำขัง และทนต่อการระบาดของโรคและแมลงได้น้อยกว่าปอแก้ว

๘. อายุการเก็บเกี่ยว


เมื่อปอออกดอก ประมาณร้อยละ ๕๐ ของลำต้น (๑๕๐-๑๖๐ วัน)
หัวข้อก่อนหน้า หัวข้อถัดไป