ปัจจัยที่มีผลต่อการแช่ฟอก - สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ
 
สารานุกรมไทย
สำหรับเยาวชน  เมนู 17
เล่มที่ ๑๗
เรื่องที่ ๑ ช้างเผือก
เรื่องที่ ๒ ฉันทลักษณ์ไทย
เรื่องที่ ๓ ระบบนิเวศ และความสัมพันธ์ระหว่างธรรมชาติกับสิ่งมีชีวิต
เรื่องที่ ๔ โรคตับอักเสบจากไวรัส
เรื่องที่ ๕ ของเสียที่เป็นอันตราย
เรื่องที่ ๖ การตั้งถิ่นฐานของมนุษย์
เรื่องที่ ๗ ปอแก้วปอกระเจา
เรื่องที่ ๘ พืชเส้นใย
เรื่องที่ ๙ การปรับปรุงพันธุ์พืช
เรื่องที่ ๑๐ ข้าวสาลี
รายชื่อผู้เขียน

สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ / เล่มที่ ๑๗ / เรื่องที่ ๗ ปอแก้วปอกระเจา / ปัจจัยที่มีผลต่อการแช่ฟอก

 ปัจจัยที่มีผลต่อการแช่ฟอก
ปัจจัยที่มีผลต่อการแช่ฟอก

ปัจจัยที่มีผลต่อระยะเวลา และคุณภาพของเส้นใยมีดังนี้

๑. ค่าความเป็นกรด-เบสของน้ำ

น้ำที่มีสภาพเป็นกรดเล็กน้อยจะช่วยให้การแช่ปอเปื่อยเร็วขึ้น ค่าความเป็นกรด-เบสที่เหมาะสม ประมาณ ๕.๕

๒. อุณหภูมิของน้ำ


อุณหภูมิที่เหมาะสม ในการแช่ปอคือ ประมาณ ๓๔ องศาเซลเซียส อุณหภูมิต่ำทำให้ปอเปื่อยช้า แต่ถ้าอุณหภูมิสูงเกินกว่า ๔๒ °เซลเซียส ขบวนการเน่าเปื่อยจะหยุดชะงัก

๓. ปริมาณน้ำที่ใช้แช่ปอ

ปริมาณน้ำที่ใช้แช่ปอควรมีไม่น้อยกว่า ๒๐ เท่าของต้นปอ ปริมาณน้ำน้อยจะทำให้คุณภาพเส้นใยไม่สม่ำเสมอ

๔. ความลึกของน้ำที่แช่ปอ


มัดปอที่แช่ ควรอยู่ใต้ผิวน้ำประมาณ ๑๐ เซนติเมตร และขบวนการย่อยสลายของจุลินทรีย์จะเกิดขึ้นน้อย ในน้ำที่ลึกกว่า ๑.๕๐ เมตร

๕. ปริมาณปุ๋ยที่ต้นปอดูดซึมขึ้นไป

ต้นปอที่มีปริมาณไนโตรเจนสะสมอยู่มาก จะเน่าเปื่อยเร็ว ต้นปอที่มีฟอสฟอรัสอยู่มาก จะเน่าเปื่อยช้า เส้นใยจะเหนียวและมีคุณภาพดีกว่าต้นปอที่มีไนโตรเจนมาก

๖. อายุการเก็บเกี่ยว


ปอที่เก็บเกี่ยว เมื่อมีอายุน้อย จะเน่าเปื่อยเร็วกว่าปอที่มีอายุมาก

๗. ธรรมชาติของน้ำ


น้ำที่เหมาะสมในการแช่ฟอกควรเป็นน้ำอ่อนที่ไหลช้าๆ เพื่อให้สารแทนนิน ที่มีอยู่ในต้นปอละลายไปกับน้ำ หากเป็นที่น้ำขัง สารละลายแทนนินสามารถละลายธาตุเหล็กที่อยู่ในดิน ทำให้เกิดผลเสียต่อเส้นใยคือ มีสีคล้ำ การแช่ปอในน้ำกระด้าง ทำให้ได้เส้นใยหยาบ

๘. ปริมาณจุลินทรีย์ในน้ำ


บ่อที่เคยแช่ฟอกปอ จะทำให้ต้นปอเปื่อยเร็วกว่าบ่อที่ไม่เคยมีการแช่ปอมาก่อน เนื่องจากมีปริมาณจุลินทรีย์มากกว่า
หัวข้อก่อนหน้า หัวข้อถัดไป