เรื่องที่ ๙ การปรับปรุงพันธุ์พืช - สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ
 
สารานุกรมไทย
สำหรับเยาวชน  เมนู 17
เล่มที่ ๑๗
เรื่องที่ ๑ ช้างเผือก
เรื่องที่ ๒ ฉันทลักษณ์ไทย
เรื่องที่ ๓ ระบบนิเวศ และความสัมพันธ์ระหว่างธรรมชาติกับสิ่งมีชีวิต
เรื่องที่ ๔ โรคตับอักเสบจากไวรัส
เรื่องที่ ๕ ของเสียที่เป็นอันตราย
เรื่องที่ ๖ การตั้งถิ่นฐานของมนุษย์
เรื่องที่ ๗ ปอแก้วปอกระเจา
เรื่องที่ ๘ พืชเส้นใย
เรื่องที่ ๙ การปรับปรุงพันธุ์พืช
เรื่องที่ ๑๐ ข้าวสาลี
รายชื่อผู้เขียน

สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ / เล่มที่ ๑๗ / เรื่องที่ ๙ การปรับปรุงพันธุ์พืช

 เรื่องที่ ๙ การปรับปรุงพันธุ์พืช
สำหรับเด็กระดับเล็ก
สำหรับเด็กระดับกลาง (๑๒ - ๑๔ ปี)
สำหรับเด็กระดับโตและบุคคลทั่วไป
ความสำคัญของการปรับปรุงพันธุ์
ความรู้ทางวิชาการที่จำเป็นสำหรับนักปรับปรุงพันธุ์พืช
ส่วนของพืชที่ใช้ปรับปรุงพันธุ์พืช
การแพร่พันธุ์ ขยายพันธุ์ และการผสมพันธุ์ของพืช
พื้นฐานของพันธุศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการปรับปรุงพันธุ์
วิธีการปรับปรุงพันธุ์
การปรับปรุงประชากร (พันธุ์)
การขยายเมล็ดพันธุ์พืช
การขยายพันธุ์ตามหลักสากลทั่วไป
การขยายเมล็ดพันธุ์ในประเทศไทย
การควบคุมการผลิตและการค้าเมล็ดพันธุ์