ประวัติการพิมพ์ไทย - สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ
 
สารานุกรมไทย
สำหรับเยาวชน  เมนู 18
เล่มที่ ๑๘
เรื่องที่ ๑ สภาพแวดล้อมกับการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์
เรื่องที่ ๒ ประเพณีหลวง และประเพณีราษฎร์
เรื่องที่ ๓ การแต่งกายของคนไทย
เรื่องที่ ๔ กฎหมายกับสังคมไทย
เรื่องที่ ๕ ประวัติการพิมพ์ไทย
เรื่องที่ ๖ ภาษา และอักษรไทย
เรื่องที่ ๗ ยาฆ่าแมลง
เรื่องที่ ๘ ดิน และปุ๋ย
เรื่องที่ ๙ การเลี้ยงหมู
เรื่องที่ ๑๐ ระบบการค้าผลิตผลการเกษตร
รายชื่อผู้เขียน

สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ / เล่มที่ ๑๘ / เรื่องที่ ๕ ประวัติการพิมพ์ไทย / ประวัติการพิมพ์ไทย

 ประวัติการพิมพ์ไทย
กฎหมายตราสามดวง
กฎหมายตราสามดวง
ประวัติการพิมพ์ไทย

แม้ว่าการพิมพ์แทบทุกชนิดจะเริ่มต้นจากประเทศตะวันออกคือ ประเทศจีนก่อน แต่การพิมพ์ก็มิได้แพร่หลายมาถึงเมืองไทย เว้นแต่การประทับตรา หรือการตีตราบนเอกสาร ซึ่งได้แบบอย่างมาจากจีน และใช้กันมานานแต่โบราณ ตราพระราชลัญจกร ตราตำแหน่งสมุหนายก สมุหกลาโหม และตำแหน่งจตุสดมภ์ มีมาแล้วตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา กฎหมายตราสามดวงที่รวบรวมชำระขึ้นใหม่ในสมัยรัชกาลที่ ๑ ของกรุงรัตนโกสินทร์ก็มีตราสามดวงประทับบนตัวบทกฎหมายด้วยเช่นกัน ส่วนการพิมพ์ที่มีลักษณะเป็นการพิมพ์หนังสืออย่างที่รู้จักกันอยู่ในปัจจุบันนั้น เป็นกิจกรรมที่ชาวตะวันตกนำเข้ามาเผยแพร่ในเมืองไทย
หัวข้อก่อนหน้า หัวข้อถัดไป