การผลิตเครื่องจักรทางการพิมพ์ - สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ
 
สารานุกรมไทย
สำหรับเยาวชน  เมนู 18
เล่มที่ ๑๘
เรื่องที่ ๑ สภาพแวดล้อมกับการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์
เรื่องที่ ๒ ประเพณีหลวง และประเพณีราษฎร์
เรื่องที่ ๓ การแต่งกายของคนไทย
เรื่องที่ ๔ กฎหมายกับสังคมไทย
เรื่องที่ ๕ ประวัติการพิมพ์ไทย
เรื่องที่ ๖ ภาษา และอักษรไทย
เรื่องที่ ๗ ยาฆ่าแมลง
เรื่องที่ ๘ ดิน และปุ๋ย
เรื่องที่ ๙ การเลี้ยงหมู
เรื่องที่ ๑๐ ระบบการค้าผลิตผลการเกษตร
รายชื่อผู้เขียน

สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ / เล่มที่ ๑๘ / เรื่องที่ ๕ ประวัติการพิมพ์ไทย / การผลิตเครื่องจักรทางการพิมพ์

 การผลิตเครื่องจักรทางการพิมพ์
วารสารและหนังสือพิมพ์
วารสารและหนังสือพิมพ์
การผลิตเครื่องจักรทางการพิมพ์

ในต้นพุทธศตวรรษที่ ๒๖ นอกจากการพิมพ์ได้ขยายตัวออกไปอย่างมากแล้ว ยังมีการผลิตเครื่องจักร และอุปกรณ์ต่างๆ ทางการพิมพ์ขึ้นได้ในเมืองไทย พ.ศ.๒๕๐๕ อู่ไทยการช่าง ได้ผลิตเครื่องขีดบรรทัดอัตโนมัติขึ้น จำหน่ายภายในประเทศหลายเครื่อง และได้ส่งไปขายยังประเทศใกล้เคียง ทั้งยังได้ผลิตเครื่องหล่อตัวพิมพ์ขึ้นด้วย โรงพิมพ์กวางหลงได้ผลิตเครื่องจักรทางการพิมพ์หลายรายการ เช่น แท่นพิมพ์ชนิดแท่นยืน แท่นปรู๊ฟ และเครื่องตัดกระดาษ สำหรับเครื่องตัดกระดาษ มีการปรับปรุงการผลิตให้เครื่องทันสมัย และส่งออกไปขายในประเทศต่างๆ ทั้งในยุโรป และเอเชีย โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว ผลิตเครื่องจักรทางการพิมพ์หลายรายการ เช่น เครื่องล้างลูกน้ำ เครื่องลับใบมีดตัดกระดาษ เครื่องขัดแผ่นแม่พิมพ์โลหะ เครื่องทำกระดาษฝอย เป็นต้น ในปี พ.ศ.๒๕๒๕ ทางโรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าวก็ได้ผลิตเครื่องพิมพ์โรตารี ออฟเซตสำหรับพิมพ์กระดาษม้วนขนาดหน้ากว้าง ๒๔ นิ้ว พิมพ์ทั้งสองหน้าของกระดาษพร้อมกัน พับตัดเป็นยก พิมพ์เสร็จในตัว ให้ชื่อว่าเครื่องพิมพ์ KS ๒๐๐ ซึ่งเป็นเครื่องที่จัดสร้างได้สำเร็จในปีฉลองการก่อตั้งกรุงรัตนโกสินทร์ครบ ๒๐๐ ปี เป็นเครื่องพิมพ์ออฟเซตที่ผลิตได้ในเมืองไทยเป็นเครื่องแรก
หัวข้อก่อนหน้า หัวข้อถัดไป