สมาคมต่างๆ เกี่ยวกับการพิมพ์ - สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ
 
สารานุกรมไทย
สำหรับเยาวชน  เมนู 18
เล่มที่ ๑๘
เรื่องที่ ๑ สภาพแวดล้อมกับการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์
เรื่องที่ ๒ ประเพณีหลวง และประเพณีราษฎร์
เรื่องที่ ๓ การแต่งกายของคนไทย
เรื่องที่ ๔ กฎหมายกับสังคมไทย
เรื่องที่ ๕ ประวัติการพิมพ์ไทย
เรื่องที่ ๖ ภาษา และอักษรไทย
เรื่องที่ ๗ ยาฆ่าแมลง
เรื่องที่ ๘ ดิน และปุ๋ย
เรื่องที่ ๙ การเลี้ยงหมู
เรื่องที่ ๑๐ ระบบการค้าผลิตผลการเกษตร
รายชื่อผู้เขียน

สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ / เล่มที่ ๑๘ / เรื่องที่ ๕ ประวัติการพิมพ์ไทย / สมาคมต่างๆ เกี่ยวกับการพิมพ์

 สมาคมต่างๆ เกี่ยวกับการพิมพ์
สมาคมต่างๆ เกี่ยวกับการพิมพ์

ความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีด้านการพิมพ์ และการพัฒนาด้านการจัดการ ได้ก้าวหน้าไปรวดเร็ว ความร่วมมือกันของบรรดาผู้มีอาชีพในแขนงต่างๆ ในวงการพิมพ์เป็นความจำเป็น จึงได้มีการร่วมกันจัดตั้งเป็นสมาคมต่างๆ ขึ้น เช่น
  • ในปี พ.ศ.๒๔๘๙ ได้มีการจัดตั้งสมาคมการพิมพ์ไทย
  • ในปี พ.ศ.๒๕๑๒ มีการตั้งสมาคมการบรรจุภัณฑ์ไทย
  • ในปี พ.ศ.๒๕๒๕ มีการตั้งสมาคมส่งเสริมวิชาการพิมพ์
  • ในปี พ.ศ.๒๕๓๐ มีการตั้งสมาคมแยกสีแม่พิมพ์เพื่ออุตสาหกรรมการพิมพ์ไทย
  • ฯลฯ
แต่ละสมาคมต่างได้รวบรวมผู้มีอาชีพในแขนงต่างๆ ด้านการพิมพ์ให้ร่วมมือกันส่งเสริม และปรับปรุงในด้านวิชาการ และด้านธุรกิจ ให้มีความรู้ความสามารถทัดเทียมกัน สามารถแข่งขันกับธุรกิจของต่างประเทศได้ อันเป็นผลให้เกิดความเจริญแก่วงการพิมพ์ไทย
หัวข้อก่อนหน้า หัวข้อถัดไป