งานแสดงการพิมพ์แห่งประเทศไทย - สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ
 
สารานุกรมไทย
สำหรับเยาวชน  เมนู 18
เล่มที่ ๑๘
เรื่องที่ ๑ สภาพแวดล้อมกับการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์
เรื่องที่ ๒ ประเพณีหลวง และประเพณีราษฎร์
เรื่องที่ ๓ การแต่งกายของคนไทย
เรื่องที่ ๔ กฎหมายกับสังคมไทย
เรื่องที่ ๕ ประวัติการพิมพ์ไทย
เรื่องที่ ๖ ภาษา และอักษรไทย
เรื่องที่ ๗ ยาฆ่าแมลง
เรื่องที่ ๘ ดิน และปุ๋ย
เรื่องที่ ๙ การเลี้ยงหมู
เรื่องที่ ๑๐ ระบบการค้าผลิตผลการเกษตร
รายชื่อผู้เขียน

สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ / เล่มที่ ๑๘ / เรื่องที่ ๕ ประวัติการพิมพ์ไทย / งานแสดงการพิมพ์แห่งประเทศไทย

 งานแสดงการพิมพ์แห่งประเทศไทย
งานแสดงการพิมพ์แห่งประเทศไทย

ผู้มีอาชีพในแขนงต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพิมพ์ ได้ร่วมกันจัดงานแสดงการพิมพ์แห่งประเทศไทยขึ้น เป็นครั้งแรกในปี พ.ศ.๒๕๐๕ ที่โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว โดยมีการแสดงเครื่องจักร และอุปกรณ์ทางการพิมพ์ของผู้ผลิต จากทั้งภายใน และภายนอกประเทศ แสดงสิ่งพิมพ์ที่พิมพ์ในประเทศ ประชุมทางวิชาการ และได้มีการจัดงานแสดงการพิมพ์ครั้งที่สองในปี พ.ศ.๒๕๐๙ ในงานแสดงครั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชดำเนินเปิดงานในวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๐๙ งานแสดงการพิมพ์แห่งประเทศไทยนี้ได้จัดติดต่อกันไปทุก ๔-๕ ปี และเป็นงานที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ เสด็จพระราชดำเนินเปิดงานหรือโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระเทพ-รัตนราชสุดาฯ เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์มาเปิดงาน งานนี้มีผลทำให้เกิดความร่วมมือกันของบรรดาผู้ที่มีอาชีพในวงการพิมพ์และสมาคมต่างๆ ที่เกี่ยวกับการพิมพ์ มีการตื่นตัวในด้านวิชาการและร่วมมือกันในการประกอบอาชีพ อันมีส่วนสำคัญในการพัฒนาธุรกิจทางการพิมพ์ของประเทศให้มีความเจริญก้าวหน้า และมีผลประโยชน์เป็นรายได้จากการจัดงานซึ่งได้รวบรวมจัดเป็นกองทุน โดยจัดตั้งเป็นมูลนิธิเงินทุนงานแสดงการพิมพ์ของประเทศขึ้นในปี พ.ศ.๒๕๒๒ มูลนิธิฯ นี้จึงเป็นศูนย์กลางในการประสานงานให้บุคคล สมาคมสถาบันการศึกษา และส่วนราชการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับกิจการการพิมพ์ให้ร่วมมือกันในการพัฒนากิจการการพิมพ์ ทางมูลนิธิฯ ได้กำหนดให้วันที่ ๓ มิถุนายน ของทุกปีเป็นวันการพิมพ์ไทย โดยจัดให้มีการวางพวงมาลาที่หลุมฝังศพของหมอบรัดเลย์ และจัดกิจกรรมต่างๆ รวมทั้งเผยแพร่วิชาการทางการพิมพ์ ซึ่งได้จัดเป็นครั้งแรกในปี พ.ศ.๒๕๓๑ และได้จัดติดต่อกันมาทุกๆ ปี
หัวข้อก่อนหน้า