กลยุทธ์ในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม - สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ
 
สารานุกรมไทย
สำหรับเยาวชน  เมนู 19
เล่มที่ ๑๙
เรื่องที่ ๑ การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เรื่องที่ ๒ พืชน้ำมัน
เรื่องที่ ๓ การถนอมผลิตผลการเกษตร
เรื่องที่ ๔ ม้า
เรื่องที่ ๕ แมลง
เรื่องที่ ๖ เครื่องมือทางการแพทย์ที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง
เรื่องที่ ๗ ศิลปการนับเบื้องต้น
เรื่องที่ ๘ ภูมิปัญญาชาวบ้าน
เรื่องที่ ๙ สารกึ่งตัวนำ
รายชื่อผู้เขียน

สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ / เล่มที่ ๑๙ / เรื่องที่ ๑ การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม / กลยุทธ์ในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กลยุทธ์ในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
การสร้างจิตสำนึกของเยาวชนให้เกิดความรักในธรรมชาติ รักสัตว์ เช่น การไปทัศนศึกษาหรือส่องสัตว์ดูนก จะเป็นการสร้างพื้นฐานการรักสิ่งแวดล้อม
การสร้างจิตสำนึกของเยาวชนให้เกิดความรักในธรรมชาติ รักสัตว์ เช่น การไปทัศนศึกษาหรือส่องสัตว์ดูนกจะเป็นการสร้างพื้นฐานการรักสิ่งแวดล้อม
กลยุทธ์ในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม

การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จะต้องมีแนวทางและมาตรการต่างๆ ที่ต้องดำเนินการให้สอดคล้องกันไป ซึ่งขึ้นกับสถานภาพของปัญหาที่เกิดขึ้น และเป็นอยู่ในขณะนั้น แนวทาง และมาตรการดังกล่าว จะมีลักษณะอย่างหนึ่งอย่างใด หรือมีทุกลักษณะประกอบกัน ดังนี้
  • การรักษาและฟื้นฟู เพื่อการปรับปรุง แก้ไขทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมที่ประ สบปัญหา หรือถูกทำลายไปแล้ว โดยจะต้องเร่ง แก้ไข สงวนรักษามิให้เกิดความเสื่อมโทรมมากยิ่งขึ้น และขณะเดียวกัน จะต้องฟื้นฟูสภาพแวดล้อมที่เสียไปให้กลับฟื้นคืนสภาพ
  • การป้องกัน โดยการควบคุมการดำเนินงาน และการพัฒนาต่างๆ ให้มีการป้องกันการทำลายสภาพแวดล้อม หรือให้มีการกำจัดสารมลพิษต่างๆ ด้วยการวางแผนป้องกันตั้งแต่เริ่มดำเนินโครงการ
  • การส่งเสริม โดยการให้การศึกษา ความรู้ และความเข้าใจ ต่อประชาชน เกี่ยวกับความสัมพันธ์ในระบบทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม หรือระบบนิเวศ เพื่อให้เกิดจิตสำนึกทางด้านสิ่งแวดล้อม และมีความคิดที่จะร่วมรับผิดชอบในการป้องกัน และรักษาทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมที่มีอยู่
เพื่อให้บรรลุแนวทาง และมาตรการดัง กล่าวข้างต้น จึงต้องมีกลยุทธ์/เครื่องมือในการนำมาใช้ เพื่อการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม ทั้งในภาพรวม ระดับพื้นที่ และระดับโครงการ ดังนี้คือ

๑. การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมด้วยกลไกของการบริหาร และการจัดการโดยทั่วไป

๒. การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมระดับพื้นที่

๓. การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมระดับโครงการ
หัว ข้อก่อนหน้า หัว ข้อถัดไป