การจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมในระดับโครงการ - สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ
 
สารานุกรมไทย
สำหรับเยาวชน  เมนู 19
เล่มที่ ๑๙
เรื่องที่ ๑ การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เรื่องที่ ๒ พืชน้ำมัน
เรื่องที่ ๓ การถนอมผลิตผลการเกษตร
เรื่องที่ ๔ ม้า
เรื่องที่ ๕ แมลง
เรื่องที่ ๖ เครื่องมือทางการแพทย์ที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง
เรื่องที่ ๗ ศิลปการนับเบื้องต้น
เรื่องที่ ๘ ภูมิปัญญาชาวบ้าน
เรื่องที่ ๙ สารกึ่งตัวนำ
รายชื่อผู้เขียน

สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ / เล่มที่ ๑๙ / เรื่องที่ ๑ การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม / การจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมในระดับโครงการ

การจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมในระดับโครงการ
ต้นไม้จะช่วยลดมลพิษทางอากาศได้
ต้นไม้จะช่วยลดมลพิษทางอากาศได้

กิจกรรมในการช่วยอนุรักษ์และรักษาสภาพแวดล้อม :ก. การทิ้งขยะให้ถูกที่
กิจกรรมในการช่วยอนุรักษ์และรักษาสภาพแวดล้อม :ก. การทิ้งขยะให้ถูกที่

กิจกรรมในการช่วยอนุรักษ์และรักษาสภาพแวดล้อม :ข. การใช้น้ำอย่างประหยัด โดยนำน้ำที่เหลือจากการซักล้างไปรดน้ำต้นไม้
ข. การใช้น้ำอย่างประหยัด โดยนำน้ำที่เหลือจากการซักล้างไปรดน้ำต้นไม้
การจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมใน ระดับโครงการ

การจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมในระดับโครงการนั้น ได้กำหนดให้มีการใช้มาตรการทางด้านการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (Environmental Impact Assessment) เพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้โครงการพัฒนาต่างๆ ทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน เกิดผลเสียหายต่อทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม

การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (Environmental Impact Assessment) หมายถึง กิจกรรมที่ออกแบบให้สามารถชี้และทำนายผลกระทบต่อสภาพแวดล้อม ทั้งในทางบวก และทางลบของโครงการพัฒนา ที่จะมีผลต่อสภาพแวดล้อม ทั้งทางด้านกายภาพ ชีวภาพ การใช้ประโยชน์ของมนุษย์ และต่อคุณภาพชีวิต รวมทั้งการพิจารณา และเสนอแนะมาตรการที่จะใช้ในการลดและป้องกัน ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตลอดจนแผนการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ เพื่อป้องกันผลเสียหาย ที่จะเกิดขึ้นด้วย ดังนั้น ในกระบวนการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม นอกจากแสดงถึงผลกระทบอันเกิดจากการดำเนินโครงการแล้ว ยังเน้นการป้องกันทางด้านสิ่งแวดล้อมในทุกขั้นตอน ตั้งแต่การวางแผนโครงการ การดำเนินโครงการ รวมทั้งการกำหนดมาตรการการแก้ไข และลดปัญหา ผลกระทบที่จะเกิดขึ้นด้วย

ประเทศไทยได้เริ่มใช้มาตรการทางด้านการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตั้งแต่แผนพัฒนา เศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๕ และในปัจจุบันได้มีการกำหนดประเภทและขนาดของโครงการ หรือกิจการของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือเอกชน ที่จะต้องจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมแล้ว ๑๙ ประเภท

ปัจจุบันปัญหาความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม ได้ทวีความรุนแรง จนมีผลกระทบต่อคุณภาพชีวิต การที่จะให้รัฐบาลเป็นผู้ดำเนินการป้องกัน และแก้ไข แต่เพียงผู้เดียว คงจะไม่สามารถทำได้ ทุกฝ่ายจะต้องร่วมมือกันแก้ไข โดยเฉพาะภาครัฐบาล จะต้องมีนโยบายที่ชัดเจน ส่วนภาคเอกชน และประชาชน โดยทั่วไปก็จำเป็นจะต้องให้ความร่วมมือร่วมใจ ในการดำเนินการการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมของประเทศ จึงจะมีผลทำให้ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม เป็นปัจจัยที่สำคัญที่สุด ในการมีส่วนส่งเสริมให้คุณภาพชีวิต ของประชาชนดีขึ้นได้ และก่อให้เกิดการพัฒนาประเทศที่ยั่งยืนถาวร

การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่ง แวดล้อม เป็นการดำเนินการ ที่ต้องใช้ทั้งศิลปะ และวิทยาศาสตร์มาประกอบกัน ด้วยการจัดทำนโยบาย และแผนการป้องกัน และแก้ไข และการควบคุม เพื่อให้การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมนั้น เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถมีเหลือให้เยาวชนรุ่นหลังได้ใช้ เพื่อการปรับปรุงคุณภาพชีวิตต่อไป นอกจากนี้การจัดการดังกล่าว ยังจำเป็นต้องคำนึงถึงทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมทุกชนิดไปพร้อมๆ กันทั้งระบบ เพราะทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมทุกอย่าง ต่างก็มีส่วนเกี่ยวข้องสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน
หัว ข้อก่อนหน้า