สำหรับเด็กระดับเล็ก - สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ
 
สารานุกรมไทย
สำหรับเยาวชน  เมนู 19
เล่มที่ ๑๙
เรื่องที่ ๑ การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เรื่องที่ ๒ พืชน้ำมัน
เรื่องที่ ๓ การถนอมผลิตผลการเกษตร
เรื่องที่ ๔ ม้า
เรื่องที่ ๕ แมลง
เรื่องที่ ๖ เครื่องมือทางการแพทย์ที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง
เรื่องที่ ๗ ศิลปการนับเบื้องต้น
เรื่องที่ ๘ ภูมิปัญญาชาวบ้าน
เรื่องที่ ๙ สารกึ่งตัวนำ
รายชื่อผู้เขียน

สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ / เล่มที่ ๑๙ / เรื่องที่ ๑ การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม / สำหรับเด็กระดับเล็ก

 สำหรับเด็กระดับเล็ก
เมื่อห้าสิบปีก่อน ประเทศไทยมีทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบูรณ์มาก เราเคยมีป่าไม้กว้างใหญ่ไพศาล เป็นพื้นที่มากกว่าครึ่งหนึ่งของประเทศ ไม้สักของเรา เป็นไม้มีค่า ซึ่งทั่วโลกต้องการ มีสัตว์ป่านานาชนิดจำนวนมาก มีแร่ธาตุ เช่น ดีบุก และวุลแฟลม ทั้งบนบก และในทะเล มีน้ำธรรมชาติเปี่ยมฝั่งอยู่ในแม่น้ำลำคลองทั่วไป น้ำใสสะอาด จน กุ้ง ปลา หอย และเต่า อาศัยอยู่ได้อย่างสบาย

แต่แล้วต่อมา เนื่องจากมีการเร่งรัดพัฒนาประเทศในหลายๆ ด้าน โดยเฉพาะทางด้านอุตสาหกรรม ทำให้ทรัพยากรที่มีอยู่ ลดน้อยถอยลงโดยรวดเร็ว ป่าไม้ถูกทำลายไป จนเหลือไม่ถึงหนึ่งในสี่ของพื้นที่ป่าไม้ทั้งหมดที่มีอยู่เดิม ต้นน้ำลำธารก็ถูกทำลายลงมาก จนเกิดปัญหาภัยแล้ง สัตว์ป่าถูกล่า จนบางชนิด เช่น สมัน สูญพันธุ์หมดไปจากโลก แร่ธาตุถูกขุดขึ้นมาใช้จนบางแห่งหมดไปจากพื้นที่ ทำให้เกิดมีเหมืองร้างขึ้น น้ำในแม่น้ำลำคลองที่เคยใสสะอาด ก็เน่าเสีย เพราะขยะและน้ำทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรม การใช้ธรรมชาติอย่างฟุ่มเฟือย ในช่วงเวลาห้าสิบปี ได้ก่อให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อมอย่างรุนแรงขึ้นในปัจจุบัน

เมื่อเป็นเช่นนี้ จึงเกิดความจำเป็นที่จะต้องแก้ไขสภาพสิ่งแวดล้อมเสื่อมโทรม ให้กลับฟื้นคืนสู่สภาพดีดังเดิม การแก้ไขดังกล่าว อาจทำได้โดยการจัดการกับทรัพยากรธรรมชาติเท่าที่มีเหลืออยู่อย่างถูกต้อง ตามหลักวิชาการ ดำเนินงานแก้ไขเช่นนี้ เรียกชื่อว่า "การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม"

มีวิธีการหลายวิธีที่อาจนำมาใช้ในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เช่น การออกกฎหมาย การวางแผนพัฒนาสิ่งแวดล้อม การกำหนดมาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อม การศึกษา และจัดทำรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม อันเกิดจากโครงการพัฒนา ทั้งของภาครัฐบาล และภาคเอกชน ตลอดจนการประชาสัมพันธ์ และการให้การศึกษา เกี่ยวกับความสำคัญของทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมแก่เด็ก
เราทุกคนควรรู้และเข้าใจ ถึงความสำคัญของทรัพยากรธรรมชาติ และควรให้ความร่วมมือ ในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ก็เพื่อความสุข และความปลอดภัยในชีวิตของคนไทยทุกคน
หัวข้อถัดไป