คำฝอย - สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ
 
สารานุกรมไทย
สำหรับเยาวชน  เมนู 19
เล่มที่ ๑๙
เรื่องที่ ๑ การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เรื่องที่ ๒ พืชน้ำมัน
เรื่องที่ ๓ การถนอมผลิตผลการเกษตร
เรื่องที่ ๔ ม้า
เรื่องที่ ๕ แมลง
เรื่องที่ ๖ เครื่องมือทางการแพทย์ที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง
เรื่องที่ ๗ ศิลปการนับเบื้องต้น
เรื่องที่ ๘ ภูมิปัญญาชาวบ้าน
เรื่องที่ ๙ สารกึ่งตัวนำ
รายชื่อผู้เขียน

สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ / เล่มที่ ๑๙ / เรื่องที่ ๒ พืชน้ำมัน / คำฝอย

 คำฝอย
รวงข้าว
รวงข้าว
น้ำมันรำข้าว

ประเทศไทยมีพื้นที่ปลูกข้าวประมาณ ๕๕ - ๖๐ ล้านไร่ ผลิตข้าวเปลือกได้ปีละประมาณ ๑๘ ล้านตัน และมีรำข้าวจากการสีข้าวประมาณ ปีละ ๑ - ๑.๒ ล้านตัน รำข้าวมีน้ำมันอยู่ ประมาณร้อยละ ๑๐ - ๑๒ ดังนั้น จึงมีโอกาส ที่จะผลิตน้ำมันจากรำข้าวได้ในปริมาณ ๑๐๐,๐๐๐ - ๑๒๐,๐๐๐ ตันต่อปี แต่ในปัจจุบันได้นำ รำข้าวมาสกัดน้ำมันเพียงร้อยละ ๑๐ ของรำข้าวทั้ง หมด หรือได้น้ำมันเพียง ๑๒,๐๐๐ - ๑๕,๐๐๐ ตัน เท่านั้น ทั้งนี้เนื่องจากยังมีปัญหายุ่งยากด้าน การรวบรวมและนำรำข้าวจากโรงสีข้าวไปส่ง โรงงานสกัดน้ำมันให้ได้ทันในเวลา ๒๔ ชั่วโมง ซึ่งถ้าเกินกำหนดนี้จะทำให้น้ำมันเสื่อมคุณภาพ และเกิดกลิ่นเหม็นหืน และอีกสาเหตุหนึ่งก็คือ เกษตรกรไทยนิยมใช้รำข้าวไปผสมอาหารเลี้ยง สัตว์กันมาก จึงไปคอยรับซื้อรำข้าวจากโรงสีโดย ตรงทำ ให้ปริมาณรำข้าวมีไม่มากพอสกัดน้ำมัน
หัวข้อก่อนหน้า หัวข้อถัดไป