เมล็ดนุ่น - สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ
 
สารานุกรมไทย
สำหรับเยาวชน  เมนู 19
เล่มที่ ๑๙
เรื่องที่ ๑ การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เรื่องที่ ๒ พืชน้ำมัน
เรื่องที่ ๓ การถนอมผลิตผลการเกษตร
เรื่องที่ ๔ ม้า
เรื่องที่ ๕ แมลง
เรื่องที่ ๖ เครื่องมือทางการแพทย์ที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง
เรื่องที่ ๗ ศิลปการนับเบื้องต้น
เรื่องที่ ๘ ภูมิปัญญาชาวบ้าน
เรื่องที่ ๙ สารกึ่งตัวนำ
รายชื่อผู้เขียน

สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ / เล่มที่ ๑๙ / เรื่องที่ ๒ พืชน้ำมัน / เมล็ดนุ่น

 เมล็ดนุ่น
ฝักนุ่น
ฝักนุ่น
เมล็ดนุ่น

ในปี พ.ศ. ๒๕๓๐ ทั่วประเทศมีพื้นที่ ปลูกนุ่น ๓๐๐,๐๐๐ ไร่ ได้ผลิตผล ๘๐,๐๐๐ ตัน นำไปปั่นแยกเมล็ดนุ่นออกมาได้ประมาณ ๔๐,๐๐๐ ตัน และนำส่งโรงงานสกัดน้ำมันร้อยละ ๘๕ หรือ ๓๔,๐๐๐ ตัน ซึ่งสกัดน้ำมันได้เป็นปริมาณ ๖,๐๐๐ ตัน
หัวข้อก่อนหน้า หัวข้อถัดไป