เมล็ดฝ้าย - สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ
 
สารานุกรมไทย
สำหรับเยาวชน  เมนู 19
เล่มที่ ๑๙
เรื่องที่ ๑ การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เรื่องที่ ๒ พืชน้ำมัน
เรื่องที่ ๓ การถนอมผลิตผลการเกษตร
เรื่องที่ ๔ ม้า
เรื่องที่ ๕ แมลง
เรื่องที่ ๖ เครื่องมือทางการแพทย์ที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง
เรื่องที่ ๗ ศิลปการนับเบื้องต้น
เรื่องที่ ๘ ภูมิปัญญาชาวบ้าน
เรื่องที่ ๙ สารกึ่งตัวนำ
รายชื่อผู้เขียน

สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ / เล่มที่ ๑๙ / เรื่องที่ ๒ พืชน้ำมัน / เมล็ดฝ้าย

 เมล็ดฝ้าย
ไร่ฝ้าย
ไร่ฝ้าย
เมล็ดฝ้าย

ในปี พ.ศ. ๒๕๓๐ ประเทศไทยปลูกฝ้ายประมาณ ๔๐๐,๐๐๐ ไร่ ได้ผลิตผลฝ้ายดอก ๘๔,๐๐๐ ตัน นำไปหีบได้เมล็ดฝ้าย ๕๕,๐๐๐ ตัน เก็บไว้ทำพันธุ์ ๑,๐๐๐ ตัน เมล็ดที่เหลือส่ง โรงงานสกัดน้ำมันพืชได้น้ำมันสกัดจากเมล็ดฝ้าย ประมาณ ๔,๐๐๐ ตัน
หัวข้อก่อนหน้า