การถนอมผลิตผลการเกษตร - สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ
 
สารานุกรมไทย
สำหรับเยาวชน  เมนู 19
เล่มที่ ๑๙
เรื่องที่ ๑ การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เรื่องที่ ๒ พืชน้ำมัน
เรื่องที่ ๓ การถนอมผลิตผลการเกษตร
เรื่องที่ ๔ ม้า
เรื่องที่ ๕ แมลง
เรื่องที่ ๖ เครื่องมือทางการแพทย์ที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง
เรื่องที่ ๗ ศิลปการนับเบื้องต้น
เรื่องที่ ๘ ภูมิปัญญาชาวบ้าน
เรื่องที่ ๙ สารกึ่งตัวนำ
รายชื่อผู้เขียน

สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ / เล่มที่ ๑๙ / เรื่องที่ ๓ การถนอมผลิตผลการเกษตร / การถนอมผลิตผลการเกษตร

 การถนอมผลิตผลการเกษตร
สวนองุ่น อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี
สวนองุ่น อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี

การทำปลาตากแห้ง
การทำปลาตากแห้ง
ประเทศไทยตั้งอยู่ในภูมิประเทศที่มีอากาศร้อน และมีลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดผ่าน ทำให้มีฝนตกเกือบตลอดทั้งปี จึงเหมาะสมที่จะทำการเกษตร โดยเฉพาะพืชที่ชอบอากาศร้อนทุกชนิด คนไทยส่วนใหญ่เป็นเกษตรกร มีอาชีพในการทำนา ทำสวน ทำไร่ และเลี้ยงสัตว์ จึงทำให้ประเทศไทยอุดมสมบูรณ์ด้วยพืชผักผลไม้ รวมทั้งสัตว์น้ำ และสัตว์บกอีกหลายชนิด

ผลิตผลการเกษตร โดยเฉพาะผลไม้หลายชนิด ออกผลตามฤดูกาลเท่านั้น พอนอกฤดูแล้ว จะไม่มี เช่น มะม่วง ทุเรียน แต่มีผลไม้บางชนิด มีผลิตผลตลอดทั้งปี เช่น กล้วย มะละกอ ส้มเขียวหวาน

มีผลไม้บางชนิดที่มีรสชาติเป็นที่นิยมของชาวต่างประเทศ เช่น มะม่วงบางพันธุ์ มังคุด กล้วยหอม มะละกอ ซึ่งมีการส่งออกไปขายต่างประเทศบ้าง ส่วนพืชไร่หลายชนิด เช่น ข้าว ถั่วเขียว ประเทศไทยสามารถผลิตได้เพียงพอกับการบริโภคของประชาชน และยังมีเหลือส่งออกขายต่างประเทศ นำรายได้เข้าประเทศปีละมากๆ

ผลิตผลการเกษตรหลายอย่างมีผลิตผลมากในช่วงฤดูกาล และไม่สามารถรับประทานได้หมด เนื่องจากเน่าเสียได้ง่าย ดังนั้นจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องถนอมรักษาผลิตผล เพื่อเก็บไว้ได้นาน สำหรับรับประทานนอกฤดูกาล และส่งขายทั้งในประเทศ และนอกประเทศ เพื่อเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกร

คนไทยรู้วิธีการถนอมรักษาผลิตผลการเกษตรมานานแล้ว โดยเก็บเอาไว้บริโภคในครอบครัว หรือขายในตลาดใกล้เคียง แต่เนื่องจากวิทยาการด้านการเกษตรก้าวหน้าขึ้นมาก ทำให้สามารถผลิตได้ ในปริมาณมาก และมีคุณภาพดี จึงต้องปรับปรุงกรรมวิธีการถนอมรักษาผลิตผลเหล่านี้ ให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพดีเก็บได้นานยิ่งขึ้น ตลอดจนหาภาชนะบรรจุให้เหมาะสม เพื่อส่งเป็นสินค้าไปขายต่างประเทศได้
หัวข้อก่อนหน้า หัวข้อถัดไป