เครื่องมือทางการแพทย์ที่ใช้เทคโนโลยีชั้นสูง - สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ
 
สารานุกรมไทย
สำหรับเยาวชน  เมนู 19
เล่มที่ ๑๙
เรื่องที่ ๑ การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เรื่องที่ ๒ พืชน้ำมัน
เรื่องที่ ๓ การถนอมผลิตผลการเกษตร
เรื่องที่ ๔ ม้า
เรื่องที่ ๕ แมลง
เรื่องที่ ๖ เครื่องมือทางการแพทย์ที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง
เรื่องที่ ๗ ศิลปการนับเบื้องต้น
เรื่องที่ ๘ ภูมิปัญญาชาวบ้าน
เรื่องที่ ๙ สารกึ่งตัวนำ
รายชื่อผู้เขียน

สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ / เล่มที่ ๑๙ / เรื่องที่ ๖ เครื่องมือทางการแพทย์ที่ใช้เทคโนโลยีชั้นสูง / เครื่องมือทางการแพทย์ที่ใช้เทคโนโลยีชั้นสูง

 เครื่องมือทางการแพทย์ที่ใช้เทคโนโลยีชั้นสูง
ในปัจจุบันนี้ มีความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ความเจริญทางด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์มากขึ้น จึงมีการออกแบบ และสร้างอุปกรณ์การแพทย์ที่ซับซ้อนมาใช้ เช่น มีระบบ อิเล็กทรอนิกส์ และระบบคอมพิวเตอร์เป็นส่วนประกอบที่สำคัญอยู่ด้วย อุปกรณ์การแพทย์ที่มีความสลับซับซ้อน สามารถตรวจวินิจฉัยโรคได้อย่างถูกต้อง และแม่นยำกว่าสมัยก่อนมาก การรักษาโรคก็เช่นเดียวกัน สามารถรักษาโรคหลายอย่าง ซึ่งในสมัยก่อนไม่สามารถรักษาได้ อุปกรณ์การแพทย์ที่มีใช้อยู่ในปัจจุบันนี้มีมากมายหลายอย่าง แต่ในที่นี้จะกล่าวถึงอุปกรณ์การแพทย์ที่ซับซ้อน เพียงบางอย่างเท่านั้น ซึ่งได้แก่ เครื่องโมนิเตอร์ ผู้ป่วย เครื่องอัลตราซาวนด์ตรวจสภาพการทำงาน ของหัวใจและหลอดเลือด เครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้า หัวใจที่ใช้ร่วมกับการออกกำลังกาย เครื่องตรวจ วัดคลื่นไฟฟ้าสมองที่ใช้การสร้างเป็นแผนที่ เครื่องแยกเม็ดเลือดที่ใช้ในการให้เลือดแก่ผู้ป่วย เครื่องถ่ายภาพอวัยวะโดยอาศัยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า เครื่องไตเทียม และเครื่องสลายนิ่ว
หัวข้อก่อนหน้า หัวข้อถัดไป