เครื่องตรวจคลื่นหัวใจที่ใช้ร่วมกับการออกกำลังกาย - สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ
 
สารานุกรมไทย
สำหรับเยาวชน  เมนู 19
เล่มที่ ๑๙
เรื่องที่ ๑ การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เรื่องที่ ๒ พืชน้ำมัน
เรื่องที่ ๓ การถนอมผลิตผลการเกษตร
เรื่องที่ ๔ ม้า
เรื่องที่ ๕ แมลง
เรื่องที่ ๖ เครื่องมือทางการแพทย์ที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง
เรื่องที่ ๗ ศิลปการนับเบื้องต้น
เรื่องที่ ๘ ภูมิปัญญาชาวบ้าน
เรื่องที่ ๙ สารกึ่งตัวนำ
รายชื่อผู้เขียน

สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ / เล่มที่ ๑๙ / เรื่องที่ ๖ เครื่องมือทางการแพทย์ที่ใช้เทคโนโลยีชั้นสูง / เครื่องตรวจคลื่นหัวใจที่ใช้ร่วมกับการออกกำลังกาย

เครื่องตรวจคลื่นหัวใจที่ใช้ร่วมกับการออกกำลังกาย
เครื่อง ตรวจคลื่นหัวใจที่ใช้ร่วมกับการออกกำลังกาย

เครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ อี.ซี.จี.(ECG) เป็นเครื่องที่มีประโยชน์มากในทางการแพทย์เพราะช่วยในการตรวจวินิจฉัยโรคหัวใจได้ หลายอย่าง อย่างไรก็ดี โรคหัวใจชนิดหนึ่งคือโรคหัวใจที่เกิดจากกล้ามเนื้อหัวใจได้รับเลือดมา เลี้ยงไม่เพียงพอ จากการที่หลอดเลือดหัวใจตีบ ถ้าโรคเป็นมากหรือปานกลางก็สามารถตรวจวัดได้ด้วยเครื่องอี.ซี.จี. ขณะเมื่อผู้ป่วยนั่งหรือนอน อย่างไรก็ดีถ้าผู้ป่วยเป็นน้อยหรือเริ่มเริ่มเป็นก็อาจตรวจไม่พบด้วย วิธีนี้สำหรับ ผู้ป่วยดังกล่าวนี้ถ้าต้องไปออกแรงมาก ก็อาจทำให้เกิดอันตรายรุนแรง บางครั้งถึงแก่ชีวิต โดยที่ไม่สามารถรักษาได้ทันท่วงทีดังนั้นจึงได้มีการคิดค้นวิธีการตรวจวินิจฉัยโรค นี้โดยการตรวจวัด อี.ซี.จี. ขณะผู้ป่วยออกกำลังกาย
การทดสอบการทำงานของหัวใจโดยการตรวจคลื่น อี.ซี.จี.ขณะออกกำลังกายด้วยการวิ่งบนสายพานเลื่อนที่ปรับความเร็วและความชันได้
การทดสอบการทำงานของหัวใจโดยการตรวจ คลื่น อี.ซี.จี.ขณะออกกำลังกายด้วยการวิ่งบนสายพานเลื่อนที่ปรับความเร็วและความชันได้

เครื่องบันทึก อี.ซี.จี.ที่สามารถบันทึก อี.ซี.จี.ได้ ขณะออกกำลังกายได้พร้อมกัน ๑๒ ช่อง(แต่ในจอแสดงเพียง ๖ ช่อง) นอกจากนั้นเครื่องนี้สามารถวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ ของ อี.ซี.จี.โดยละเอียดและบอกความผิดปกติของหัวใจว่าเป็นโรคใด ด้วยการใช้คอมพิวเตอร์ที่ได้ตั้งโปรแกรมของโรคต่างๆ ไว้ก่อน
เครื่องที่ใช้ในการตรวจวัดนี้ ประกอบด้วยเครื่องที่ใช้ออกกำลังกาย โดยทราบความหนักของการออกกำลังกายโดยละเอียด ซึ่งอาจใช้จักรยานวัดงาน (bicycle ergometer) หรืออาจใช้ลู่กล (thread mill) ซึ่งเป็นสายพานเลื่อน ที่สามารถปรับความเร็ว และความชัน เพื่อให้ผู้ป่วยวิ่ง โดยทราบความมากน้อยของพลังงานที่ผู้ป่วยใช้ เครื่องอีกอย่างหนึ่งที่นำมาใช้ คือ เครื่องตรวจ อี.ซี.จี. ของผู้ป่วย ขณะที่ออกกำลังกาย อย่างไรก็ดีเครื่องดังกล่าวจะต้องสามารถตรวจวัด อี.ซี.จี. ได้อย่างน้อย ๓ ช่อง เพราะการเปลี่ยนแปลงของหัวใจที่ขาดเลือดนั้น อาจเกิดเพียงบางแห่ง ดังนั้นจึงต้องตรวจวัดการทำงานของหัวใจหลายแห่งพร้อมกัน จึงจะสามารถทราบความผิดปกติได้ อย่างไร ก็ดีการตรวจวัด อี.ซี.จี. ในขณะผู้ป่วยเคลื่อนไหวจากการออกกำลังกายนั้น อาจทำให้เครื่องบันทึกคลื่นรบกวนจากการเคลื่อนไหว เข้าไปร่วมกับคลื่นไฟฟ้าหัวใจจริงๆ อย่างไรก็ดี อย่างไรก็ดี เทคโนโลยีทางด้านอิเล็กทรอนิกส์ในปัจจุบันนี้ได้ ทำให้สามารถสร้างเครื่องที่สามารถบันทึกคลื่นไฟฟ้าหัวใจได้พร้อมกัน จากอิเล็กโทรดหลายคู่ ทำให้ได้คลื่นไฟฟ้าหัวใจจาก ๑๒ ช่อง พร้อมกัน นอกจากนั้นยังอาศัยเทคโนโลยีทางด้านคอมพิวเตอร์ช่วยในการวิเคราะห์โดย ละเอียด ทำให้สามารถบอกความผิดปกติของหัวใจจากการขาดเลือด ที่หลอดเลือดเส้นต่างๆ ได้ ทั้งนี้โดยได้มีการจัดตั้งโปรแกรมไว้ก่อน
หัว ข้อก่อนหน้า หัว ข้อถัดไป