สำหรับเด็กระดับเล็ก - สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ
 
สารานุกรมไทย
สำหรับเยาวชน  เมนู 19
เล่มที่ ๑๙
เรื่องที่ ๑ การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เรื่องที่ ๒ พืชน้ำมัน
เรื่องที่ ๓ การถนอมผลิตผลการเกษตร
เรื่องที่ ๔ ม้า
เรื่องที่ ๕ แมลง
เรื่องที่ ๖ เครื่องมือทางการแพทย์ที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง
เรื่องที่ ๗ ศิลปการนับเบื้องต้น
เรื่องที่ ๘ ภูมิปัญญาชาวบ้าน
เรื่องที่ ๙ สารกึ่งตัวนำ
รายชื่อผู้เขียน

สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ / เล่มที่ ๑๙ / เรื่องที่ ๖ เครื่องมือทางการแพทย์ที่ใช้เทคโนโลยีชั้นสูง / สำหรับเด็กระดับเล็ก

 สำหรับเด็กระดับเล็ก
บางคนอาจเคยไปโรงพยาบาล และเห็นแพทย์ทำหน้าที่ตรวจและรักษาโรค เนื่องจากโรคที่เป็นอาจมีได้หลายอย่าง โรคบางชนิดไม่สามาถตรวจให้ทราบได้ด้วยนัยน์ตาเปล่า หรือด้วยการใช้มือคลำ จำเป็นต้องใช้เครื่องมือช่วยในการตรวจโรค เพื่อจะได้ทราบว่า ผู้ป่วยเป็นโรคอะไร จะได้รักษาได้ถูกต้อง
โรคที่เกิดแก่อวัยวะภายในร่างกาย ซึ่งมองไม่เห็นจากภายนอก อาจต้องใช้เครื่องมือทางการแพทย์ ที่สามารถเห็นโรคของอวัยวะภายในได้ เช่น การใช้เครื่องเอกซเรย์ช่วยถ่ายภาพอวัยวะภายในร่างกาย จึงจะทำให้สามารถบอกได้ว่า ผู้ป่วยเป็นโรคอะไร ยิ่งกว่านั้นโรคบางอย่างมีความซับซ้อนมาก ไม่สามารถตรวจให้ทราบได้ว่า เป็นโรคอะไร โดยการใช้เครื่องมือธรรมดา ต้องใช้เครื่องมือพิเศษ เช่น ต้องใช้เครื่องเอกซเรย์ ที่มีคอมพิวเตอร์เป็นส่วนประกอบ ซึ่งเรียกว่า เครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ จึงจะสามารถบอกได้ว่า เป็นโรคอะไร
 
ในการรักษาโรคก็เช่นเดียวกัน แพทย์มักจะใช้เครื่องมือในการรักษาโรค เช่น ใช้เครื่องมือผ่าตัด เป็นต้น ในปัจจุบันแพทย์ได้อาศัยเทคโนโลยีขั้นสูง เพื่อช่วยในการรักษาโรค จึงมีเครื่องมือทางการแพทย์ต่างๆ มากมาย
หัวข้อถัดไป