ส่วนผสมของบรรยากาศ - สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ
 
สารานุกรมไทย
สำหรับเยาวชน  เมนู 2
เล่มที่ ๒
เรื่องที่ ๑ การจำแนกและการจัดหมวดหมู่ของสัตว์
เรื่องที่ ๒ เวลา
เรื่องที่ ๓ บรรยากาศ
เรื่องที่ ๔ การตรวจอากาศ
เรื่องที่ ๕ อุตสาหกรรม
เรื่องที่ ๖ อุปกรณ์ขยายขอบเขตของสัมผัส
เรื่องที่ ๗ มหาราชในประวัติศาสตร์ไทย
เรื่องที่ ๘ การศึกษา
เรื่องที่ ๙ กรุงเทพมหานคร
เรื่องที่ ๑๐ ตราไปรษณียากรไทย
รายชื่อผู้เขียน

สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ / เล่มที่ ๒ / เรื่องที่ ๓ บรรยากาศ / ส่วนผสมของบรรยากาศ

 ส่วนผสมของบรรยากาศ
ส่วนผสมของบรรยากาศ

บรรยากาศ หรืออากาศที่หุ้มห่อโลกคือ ส่วนผสมของก๊าซต่างๆ ซึ่งส่วนใหญ่ประกอบด้วยก๊าซไนโตรเจน และออกซิเจน ส่วนก๊าซชนิดอื่นๆ นั้นมีจำนวนน้อย ซึ่งจะเห็นได้จากตาราง

ตารางส่วนประกอบของบรรยากาศในชั้นโทรโพสเฟียร์
ตารางส่วนประกอบของบรรยากาศในชั้นโทรโพสเฟียร์

จากด้านซ้ายของตาราง จะเห็นว่า ส่วนประกอบของบรรยากาศบริสุทธิ์และแห้ง ซึ่งไม่มีไอน้ำปนอยู่เลย ประกอบด้วยก๊าซไนโตรเจน ประมาณร้อยละ ๗๘ ออกซิเจนร้อยละ ๒๑ และก๊าซอื่นๆ อีก ประมาณร้อยละ ๑ ส่วนทางด้านขวาของตาราง เป็นส่วนประกอบของอากาศที่เปลี่ยนแปลงได้ เรา ต้องสังเกตสิ่งสำคัญในข้อที่ว่า บรรยากาศชื้นจะมี ไอน้ำปนอยู่ได้ตั้งแต่ร้อยละ ๐ ถึง ๔ และปริมาณ ไอน้ำระหว่างร้อยละ ๐ ถึง ๔ นี้ จะมีส่วนสำคัญยิ่ง ในการเกิดปรากฏการณ์ต่างๆ ของบรรยากาศ เช่น ปรากฏการณ์ฝนตก พายุไต้ฝุ่น ฟ้าแลบ ฟ้าร้อง เหล่านี้เป็นต้น

ส่วนผสมของอากาศแห้ง แสดงเป็นร้อยละของปริมาตรโดยไม่รวมไอน้ำซึ่งมีจำนวนไม่แน่นอนอยู่ด้วย
ส่วนผสมของอากาศแห้ง แสดงเป็นร้อยละของปริมาตรโดยไม่รวมไอน้ำซึ่งมีจำนวนไม่แน่นอนอยู่ด้วย
หัวข้อก่อนหน้า หัวข้อถัดไป