การตรวจลมในระดับสูง - สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ
 
สารานุกรมไทย
สำหรับเยาวชน  เมนู 2
เล่มที่ ๒
เรื่องที่ ๑ การจำแนกและการจัดหมวดหมู่ของสัตว์
เรื่องที่ ๒ เวลา
เรื่องที่ ๓ บรรยากาศ
เรื่องที่ ๔ การตรวจอากาศ
เรื่องที่ ๕ อุตสาหกรรม
เรื่องที่ ๖ อุปกรณ์ขยายขอบเขตของสัมผัส
เรื่องที่ ๗ มหาราชในประวัติศาสตร์ไทย
เรื่องที่ ๘ การศึกษา
เรื่องที่ ๙ กรุงเทพมหานคร
เรื่องที่ ๑๐ ตราไปรษณียากรไทย
รายชื่อผู้เขียน

สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ / เล่มที่ ๒ / เรื่องที่ ๔ การตรวจอากาศ / การตรวจลมในระดับสูง

 การตรวจลมในระดับสูง
การตรวจลมในระดับสูง 

การตรวจลมในระดับสูงจากพื้นดินมีความสำคัญในการพยากรณ์ และการเข้าใจภาวะของอากาศ และมีความสำคัญในการบินเป็นอย่างมาก การตรวจลมในระดับสูงนี้ ทำได้โดยใช้เครื่องเรดาร์ หรือลูกโป่งลอย หรือลูกบัลลูนนำ (pilot balloon) ที่มีก๊าซไฮโดรเจน หรือฮีเลียมบรรจุอยู่ กับใช้กล้องวัดมุม (theodolite) ซึ่งเป็นกล้องที่มีลักษณะคล้ายกับกล้องที่ใช้ในการสำรวจแผนที่ กล้องวัดมุมนี้ สามารถวัดมุมตามแนวนอน และแนวตั้งของลูกโป่งที่กำลังลอยอยู่ เพื่อนำไปคำนวณหาตำแหน่ง และความเร็วของลูกบัลลูน

เมื่อเราทำการตรวจตำแหน่ง และความสูงของบัลลูนเป็นระยะๆ แล้ว เราก็สามารถใช้วิชาตรีโกณมิติคำนวณหาความเร็ว และทิศของลมได้สะดวก

การใช้ลูกบัลลูนนำกับกล้องวัดมุมนั้น มีข้อเสียอยู่บ้างตรงที่ว่า ถ้าบัลลูนผ่านเข้าไปในเมฆ หรือขณะที่มีเมฆมาก ผู้ตรวจจะมองไม่เห็นลูกบัลลูน และไม่สามารถทำการตรวจต่อไปได้ ในการแก้ปัญหานี้ เราใช้เครื่องอิเล็กทรอนิกส์ หรือเรดาร์ตรวจหาความเร็วของลมแทนกล้องวัดมุมได้ เพราะเครื่องอิเล็กทรอนิกส์ หรือเรดาร์สามารถส่งสัญญาณผ่านเมฆได้ แต่เครื่องอิเล็กทรอนิกส์ หรือเครื่องเรดาร์เป็นของซึ่งมีราคาแพงมาก

การหยั่ง (ตรวจ) อากาศในทางตั้ง

นอกจากการตรวจอากาศตามผิวพื้นซึ่งอยู่ในระดับราบแล้ว นักอุตุนิยมวิทยายังต้องการทราบถึงความกด อุณหภูมิ ความชื้น ทิศ และความเร็วของลม ในระดับสูงๆ ด้วย เพราะว่า ข้อมูลของสารประกอบ อุตุนิยมวิทยาเหล่านี้ มีประโยชน์มากในการพยากรณ์ อากาศ เช่นเดียวกับการสร้างบ้าน ตึก หรือ อาคาร นอกจากจะดูแบบแปลนพื้นชั้นล่างแล้ว เราก็ต้อง การดูแบบแปลนชั้นบนๆ ด้วย เพื่อที่เราจะได้ทราบลักษณะของบ้านตึก หรืออาคารได้ดีขึ้น

เครื่องมือสำหรับตรวจอากาศในระดับสูงๆ เรียกว่า เครื่องวิทยุหยั่งอากาศ (radiosonde) เครื่องวิทยุหยั่งอากาศเป็นเครื่องอิเล็กทรอนิกส์ คล้ายกับเครื่องส่งคลื่นวิทยุ เครื่องส่งวิทยุนี้มีขนาดเล็กและมี แบตเตอรี่ บรรจุอยู่ด้วยเพื่อใช้เป็นพลังส่งคลื่นวิทยุ เมื่อ เราใช้เครื่องวิทยุหยั่งอากาศผูกติดกับลูกโป่งขนาด ใหญ่ ซึ่งบรรจุก๊าซไฮโดรเจนหรือก๊าซฮีเลียม ลูก โป่งก็จะพาเครื่องวิทยุหยั่งอากาศขึ้นไปยังระดับสูงๆ แล้วเครื่องวิทยุหยั่งอากาศสามารถส่งคลื่นวิทยุขนาด ต่างๆ มายังเครื่องรับที่พื้นดิน ซึ่งเครื่องรับที่พื้นดิน จะแปลความหมายของคลื่นต่างๆ ให้เป็นความกด อุณหภูมิ และความชื้นสัมพัทธ์ในระดับต่างๆ ได้ และ เมื่อเราใช้เครื่องมือคอยจับทิศทางการเคลื่อนที่ของ ลูกโป่งในระยะเวลาทุกๆ นาที ก็จะสามารถคำนวณ หาทิศและความเร็วของลม ในระดับต่างๆ ได้ด้วย ข้อมูลเหล่านี้เป็นประโยชน์ต่อการพยากรณ์ของอุตุนิยมวิทยาเป็นอันมาก
หัวข้อก่อนหน้า หัวข้อถัดไป