สำหรับเด็กระดับเล็ก - สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ
 
สารานุกรมไทย
สำหรับเยาวชน  เมนู 2
เล่มที่ ๒
เรื่องที่ ๑ การจำแนกและการจัดหมวดหมู่ของสัตว์
เรื่องที่ ๒ เวลา
เรื่องที่ ๓ บรรยากาศ
เรื่องที่ ๔ การตรวจอากาศ
เรื่องที่ ๕ อุตสาหกรรม
เรื่องที่ ๖ อุปกรณ์ขยายขอบเขตของสัมผัส
เรื่องที่ ๗ มหาราชในประวัติศาสตร์ไทย
เรื่องที่ ๘ การศึกษา
เรื่องที่ ๙ กรุงเทพมหานคร
เรื่องที่ ๑๐ ตราไปรษณียากรไทย
รายชื่อผู้เขียน

สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ / เล่มที่ ๒ / เรื่องที่ ๔ การตรวจอากาศ / สำหรับเด็กระดับเล็ก

 สำหรับเด็กระดับเล็ก ฟังเสียงอ่าน => บันทึกเสียง
อากาศย่อมเคลื่อนไหวและเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอไม่มากก็น้อย บางครั้งเรารู้สึกและมองเห็นได้ง่าย เช่น มีลมแรง มีเมฆมืดเต็มท้องฟ้า หรือมีฝนตกการเคลื่อนไหว และการเปลี่ยนแปลงของอากาศเกิดขึ้นเพราะสิ่งต่างๆ หลายอย่างในบรรยากาศเกิดการเปลี่ยนแปลง เนื่องด้วยความรู้สึกของมนุษย์แต่ละคนมีความรู้สึกต่อการเปลี่ยนแปลงของอากาศไม่เหมือนกัน และแต่ละคนก็ไม่สามารถสังเกตการเปลี่ยนแปลงเพียงเล็กน้อยของอากาศได้ ฉะนั้นจึงมีความจำเป็นที่จะต้องสร้างเครื่องมือตรวจอากาศไว้สำหรับตรวจการเปลี่ยนแปลงของอากาศ เมื่อนักอุตุนิยมวิทยาได้อ่านรายงานการตรวจอากาศหลายๆ แห่ง เขาก็สามารถบอกล่วงหน้า หรือพยากรณ์อากาศได้ว่า จะเป็นอย่างไร
เครื่องมือตรวจอากาศ ซึ่งจำเป็นต้องใช้ในการตรวจสภาพของอากาศมีหลายอย่าง เช่น บารอมิเตอร์ เป็นเครื่องมือที่ใช้สำหรับวัดความกดอากาศ ความกดของอากาศนี้เสมือนหนึ่งน้ำหนักของอากาศนั่นเอง
เทอร์มอมิเตอร์ เป็นเครื่องมือสำหรับวัดอุณหภูมิของอากาศว่า ร้อนหรือหนาว มีลักษณะคล้ายกับเทอร์มอมิเตอร์ปรอท สำหรับวัดความร้อนในร่างกายของคนไข้

เครื่อง
วัดลม ใช้สำหรับวัดว่าลมพัดมาจากทิศไหน และมีความเร็วเท่าไร

เครื่อง
วัดน้ำฝน ใช้สำหรับวัดปริมาณของน้ำฝนว่าตกมายังพื้นดินเป็นจำนวนกี่มิลลิเมตรในช่วงเวลาหนึ่ง เช่น ภายในหนึ่งชั่วโมง หรือหนึ่งวัน
เครื่องมือตรวจอากาศชนิดต่างๆ
เครื่องวัดความชื้น ใช้สำหรับวัดปริมาณของไอน้ำซึ่งมีอยู่ในบรรยากาศว่า มีมากน้อยเท่าใด ถ้าอากาศมีความชื้นมาก เรามักจะรู้สึกเหนียวตามร่างกาย และฝนอาจจะตกลงมา

หัวข้อถัดไป