บทนำ - สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ
 
สารานุกรมไทย
สำหรับเยาวชน  เมนู 2
เล่มที่ ๒
เรื่องที่ ๑ การจำแนกและการจัดหมวดหมู่ของสัตว์
เรื่องที่ ๒ เวลา
เรื่องที่ ๓ บรรยากาศ
เรื่องที่ ๔ การตรวจอากาศ
เรื่องที่ ๕ อุตสาหกรรม
เรื่องที่ ๖ อุปกรณ์ขยายขอบเขตของสัมผัส
เรื่องที่ ๗ มหาราชในประวัติศาสตร์ไทย
เรื่องที่ ๘ การศึกษา
เรื่องที่ ๙ กรุงเทพมหานคร
เรื่องที่ ๑๐ ตราไปรษณียากรไทย
รายชื่อผู้เขียน

สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ / เล่มที่ ๒ / เรื่องที่ ๖ อุปกรณ์ขยายขอบเขตของสัมผัส / บทนำ

 บทนำ
เครื่องมือเครื่องใช้สำหรับใช้ประกอบเพื่อให้การ เห็น การฟัง และการแตะต้องของมนุษย์กว้างขวาง ออกไปจากที่เป็นอยู่ตามธรรมชาติ มีมากมายหลาย ชนิด ตัวอย่างของเครื่องมือที่อาจใช้ขยายขอบเขต ในการเห็น ได้แก่ กล้องโทรทรรศน์ (telescope) ซึ่ง ใช้ส่องดูวัตถุไกลๆ ให้เห็นใกล้ กล้องจุลทรรศน์ (microscope) ซึ่งใช้ส่องดูวัตถุ ที่มีขนาดเล็กมากให้เห็นใหญ่ กล้องเพอริสโคป (periscope) ซึ่งใช้ส่องดูวัตถุ ที่อยู่เบื้องหลังสิ่งกีดขวาง เช่น กำแพงที่หนาทึบ เป็นต้น ส่วนเครื่องมือสำหรับขยายขอบเขตในการฟัง ได้แก่ เครื่องขยายเสียง ซึ่งอาจทำให้เสียงพูดดังขึ้นกว่าเดิม หลายสิบเท่า เครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆ เหล่านี้ นอก จากจะเป็นประโยชน์ในชีวิตประจำวัน ให้ความสะดวกสบาย ความเพลิดเพลิน ต่อการดำรงชีวิตแล้ว ยังเป็นประโยชน์มากในการศึกษาค้นคว้าทางวิชาการ ทางวิทยาศาสตร์ และทางการแพทย์อีกด้วย เราอาจ แบ่งเครื่องมือขยายขอบเขตของสัมผัสออกเป็น ๓ ประเภท คือ อุปกรณ์สำหรับขยายขอบเขตของสัมผัสโดยตรง อุปกรณ์สำหรับใช้หยั่งขอบเขตของสัมผัส และอุปกรณ์ขยายขอบเขตของสัมผัสที่ให้ ปฏิกิริยาควบคุมแทนมนุษย์
หัวข้อก่อนหน้า หัวข้อถัดไป