สถาบันการศึกษา - สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ
 
สารานุกรมไทย
สำหรับเยาวชน  เมนู 2
เล่มที่ ๒
เรื่องที่ ๑ การจำแนกและการจัดหมวดหมู่ของสัตว์
เรื่องที่ ๒ เวลา
เรื่องที่ ๓ บรรยากาศ
เรื่องที่ ๔ การตรวจอากาศ
เรื่องที่ ๕ อุตสาหกรรม
เรื่องที่ ๖ อุปกรณ์ขยายขอบเขตของสัมผัส
เรื่องที่ ๗ มหาราชในประวัติศาสตร์ไทย
เรื่องที่ ๘ การศึกษา
เรื่องที่ ๙ กรุงเทพมหานคร
เรื่องที่ ๑๐ ตราไปรษณียากรไทย
รายชื่อผู้เขียน

สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ / เล่มที่ ๒ / เรื่องที่ ๙ กรุงเทพมหานคร / สถาบันการศึกษา

 สถาบันการศึกษา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สถาบันการศึกษา

สถาบันการศึกษาเล่าเรียนทั้งของรัฐ และของเอกชน ตั้งอยู่ในกรุงเทพมหานครเป็นจำนวนมาก มีตั้งแต่ชั้นอนุบาลศึกษาจนถึงอุดมศึกษา วิชาสามัญ และวิชาชีพในระดับอุดมศึกษานั้น มีมหาวิทยาลัย และวิทยาลัยครูหลายแห่งเช่น จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรก สถาปนาขึ้นจากโรงเรียนข้าราชการพลเรือนของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เป็นมหาวิทยาลัยเมื่อ พ.ศ. ๒๔๕๙ ในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ตั้งอยู่ในเขตปทุมวัน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ตั้งอยู่ในเขตพระนคร ในบริเวณพระราชวังบวรสถานมงคลแต่เดิม เริ่มตั้งเป็นมหาวิทยาลัย เมื่อ พ.ศ. ๒๔๗๗ โดยยกฐานะจากโรงเรียนกฎหมายเรียกชื่อในตอนตั้งนั้นว่ามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และการเมือง ภายหลังจึงตัดคำว่า "การเมือง" ออก
หัวข้อก่อนหน้า หัวข้อถัดไป