ศาสนาซิกข์ - สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ
 
สารานุกรมไทย
สำหรับเยาวชน  เมนู 20
เล่มที่ ๒๐
เรื่องที่ ๑ ศาสนา และระบบความเชื่อในประเทศไทย
เรื่องที่ ๒ ความสัมพันธ์ทางวัฒนธรรมกับต่างประเทศ
เรื่องที่ ๓ จิตรกรรมไทยแบบประเพณี
เรื่องที่ ๔ เสียง และมลภาวะทางเสียง
เรื่องที่ ๕ เลเซอร์
เรื่องที่ ๖ เซลล์แสงอาทิตย์
เรื่องที่ ๗ อัญมณี
เรื่องที่ ๘ เวชศาสตร์การบิน
เรื่องที่ ๙ ภาวะภูมิคุ้มกันบกพร่อง หรือโรคเอดส์
เรื่องที่ ๑๐ การปลูกถ่ายอวัยวะ
รายชื่อผู้เขียน

สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ / เล่มที่ ๒๐ / เรื่องที่ ๑ ศาสนา / ศาสนาซิกข์

 ศาสนาซิกข์
: ลักษณะการแต่งกายของผู้ชายชาวซิกข์และสัญลักษณ์ ๕ อย่าง
ลักษณะการแต่งกายของผู้ชายชาวซิกข์และสัญลักษณ์ ๕ อย่าง : หวี

 ลักษณะการแต่งกายของผู้ชายชาวซิกข์และสัญลักษณ์ ๕ อย่าง
ลักษณะการแต่งกายของผู้ชายชาวซิกข์และสัญลักษณ์ ๕ อย่าง : กำไลเหล็ก
ศาสนาซิกข์

ในกลุ่มชาวอินเดียที่อพยพเข้ามาอยู่ในประเทศไทย มีผู้นับถือศาสนาซิกข์จำนวนหนึ่ง รวมอยู่ด้วย พวกเขาแต่งตัวแตกต่างไปจากคนอื่น คือ มีผ้าโพกหัว สัญลักษณ์ของชาวซิกข์มีอยู่ ๕ าประการ คือ ไม่มีการตัดผมตลอดชีวิต มีกำไลมือ เพื่อระลึกถึงพระเจ้า มีหวี ต้องใส่กางเกงในมีความยาวเหนือเข่า ๔ นิ้ว เพื่อความสะดวกในการปฏิบัติงาน มีดาบสั้น เพื่อป้องกันคนที่มาทำร้ายคนปฏิบัติธรรม

ชาวซิกข์ถือว่า คัมภีร์ของเขาเป็นคำสอนของพระเจ้า ซึ่งมีองค์เดียว เน้นความภักดีต่อพระเจ้า และการปฏิบัติตามคำสอน พระเจ้าอยู่ในใจคน แต่อาจมองไม่เห็น เพราะกิเลสที่บังไว้

ชาวซิกข์ในประเทศไทยมีสมาคมศรีคุรุสิงหสภา มีวัดซิกข์ และมีการจัดการศึกษาให้เยาวชน การบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ตั้งสุขศาลาให้การรักษาพยาบาลฟรี มีที่สงเคราะห์คนชรา และมีโรงทานสำหรับคนทั่วไป

ลักษณะสำคัญอีกประการหนึ่งของชาวซิกข์ คือ ปฏิเสธการถือชั้นวรรณะ แม้ว่าส่วนใหญ่ที่อยู่ในประเทศจะเป็นพ่อค้าขายผ้า แต่ก็สามารถประกอบอาชีพที่สุจริตต่างๆ ได้ และไม่รังเกียจคนที่แตกต่างไปจากตนเอง
หัวข้อก่อนหน้า หัวข้อถัดไป