สำหรับเด็กระดับเล็ก - สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ
 
สารานุกรมไทย
สำหรับเยาวชน  เมนู 20
เล่มที่ ๒๐
เรื่องที่ ๑ ศาสนา และระบบความเชื่อในประเทศไทย
เรื่องที่ ๒ ความสัมพันธ์ทางวัฒนธรรมกับต่างประเทศ
เรื่องที่ ๓ จิตรกรรมไทยแบบประเพณี
เรื่องที่ ๔ เสียง และมลภาวะทางเสียง
เรื่องที่ ๕ เลเซอร์
เรื่องที่ ๖ เซลล์แสงอาทิตย์
เรื่องที่ ๗ อัญมณี
เรื่องที่ ๘ เวชศาสตร์การบิน
เรื่องที่ ๙ ภาวะภูมิคุ้มกันบกพร่อง หรือโรคเอดส์
เรื่องที่ ๑๐ การปลูกถ่ายอวัยวะ
รายชื่อผู้เขียน

สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ / เล่มที่ ๒๐ / เรื่องที่ ๑ ศาสนา / สำหรับเด็กระดับเล็ก

 สำหรับเด็กระดับเล็ก
พุทธศาสนาถือกำเนิดจากประเทศอินเดีย เมื่อประมาณสองพันห้าร้อยปีมาแล้ว เข้ามาในประเทศไทยได้นับพันปีแล้ว

คนไทยส่วนใหญ่นับถือพุทธศาสนา โดยผสมผสานกับความเชื่อแบบพราหมณ์ และความเชื่อดั้งเดิม นับถือผี ซึ่งเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เราจึงเห็นพิธีกรรมต่างๆ เช่น พิธีสู่ขวัญ งานบุญประเพณีพื้นบ้านต่างๆ

พุทธศาสนามีความสำคัญมากต่อสังคมไทย วัดเคยเป็นศูนย์กลางของชุมชน นอกจากเป็นที่ที่ผู้คนไปทำบุญ ไปร่วมพิธีกรรมทางศาสนา และฟังเทศก์แล้ว ยังเป็นที่เรียนหนังสือ เป็นที่พบปะประชุม และจัดงานพิธีต่างๆ บางแห่งเป็นที่รักษาคนเจ็บป่วย เป็นที่พักคนเดินทาง เป็นที่รวมของงานศิลปะ และวรรณกรรมต่างๆ

นอกจากพุทธศาสนา ยังมีศาสนาอิสลาม ผู้นับถือศาสนาอิสลาม เรียกว่า ชาวมุสลิม ส่วนใหญ่อาศัยอยู่ในสี่จังหวัดชายแดนภาคใต้ คือ ยะลา ปัตตานี นราธิวาส และสตูล นอกนั้นก็อยู่ในกรุงเทพฯ และจังหวัดอื่นๆ เกือบทั่วประเทศ

ศาสนาคริสต์ในประเทศไทยมีสองนิกาย คือ นิกายโรมันคอทอลิก ซึ่งมักเรียกว่า คาทอลิก หรือคริสตัง และนิกายโปรเตสแตนต์ ที่มักเรียกว่า โปรเตสแตนต์ หรือคริสเตียน
นิกายโรมันคาทอลิกเข้ามาในประเทศไทยในสมัยกรุงศรีอยุธยา ส่วนนิกายโปรเตสแตนต์เข้ามาในยุคต้นกรุงรัตนโกสินทร์ ศาสนาคริสต์มีบทบาทในงานการศึกษา และสาธารณสุข ได้ก่อตั้งโรงเรียน และโรงพยาบาลหลายแห่ง และยังมีอยู่จนถึงทุกวันนี้
ศาสนาพราหมณ์-ฮินดู เป็นศาสนาที่มาพร้อมกับชาวอินเดีย พราหมณ์เข้ามาตั้งแต่สมัยสุโขทัย ส่วนฮินดู ซึ่งมาจากศาสนาพราหมณ์ เข้ามาเมื่อร้อยปีเศษ ส่วนใหญ่เป็นพ่อค้า นับถือเทพเจ้าต่างๆ เช่น พระพรหม พระนารายณ์ เป็นต้น

นอกจากนั้นยังมีชาวซิกข์ ซึ่งนับถือศาสนาซิกข์ ส่วนใหญ่เป็นพ่อค้าผ้า มีผ้าโพกศีรษะ ไม่ตัดผมตลอดชีวิต

ชาวจีนก็มีความเชื่อ และศาสนาของตนเอง พวกเขานับถือบรรพบุรุษตามลัทธิขงจื้อ ลัทธิเต๋า นับถือเทพเจ้าต่างๆ และนับถือพุทธศาสนาฝ่ายมหายาน ซึ่งแตกต่างไปจากพุทธศาสนาฝ่ายเถรวาทในประเทศไทย

นอกจากนั้น ยังมีชาวเขา ซึ่งอาศัยอยู่ตามจังหวัดชายแดน และอยู่บนเขา มีความเชื่อ และพิธีกรรมของตนเอง แต่ละเผ่าไม่เหมือนกัน ส่วนใหญ่จะนับถือผี ซึ่งพวกเขาเชื่อว่า มีอยู่ในธรรมชาติ ถ้าเจ็บไข้ได้ป่วยก็เชื่อว่า ผีเป็นต้นเหตุ ก็จะมีพิธีกรรมขอโทษผี ไล่ผี
หัวข้อถัดไป