สำหรับเด็กระดับเล็ก - สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ
 
สารานุกรมไทย
สำหรับเยาวชน  เมนู 20
เล่มที่ ๒๐
เรื่องที่ ๑ ศาสนา และระบบความเชื่อในประเทศไทย
เรื่องที่ ๒ ความสัมพันธ์ทางวัฒนธรรมกับต่างประเทศ
เรื่องที่ ๓ จิตรกรรมไทยแบบประเพณี
เรื่องที่ ๔ เสียง และมลภาวะทางเสียง
เรื่องที่ ๕ เลเซอร์
เรื่องที่ ๖ เซลล์แสงอาทิตย์
เรื่องที่ ๗ อัญมณี
เรื่องที่ ๘ เวชศาสตร์การบิน
เรื่องที่ ๙ ภาวะภูมิคุ้มกันบกพร่อง หรือโรคเอดส์
เรื่องที่ ๑๐ การปลูกถ่ายอวัยวะ
รายชื่อผู้เขียน

สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ / เล่มที่ ๒๐ / เรื่องที่ ๒ ความสัมพันธ์ทางวัฒนธรรมกับต่างประเทศ / สำหรับเด็กระดับเล็ก

 สำหรับเด็กระดับเล็ก
ถ้าเด็กๆ มองไปรอบๆ บ้านก็จะเห็นว่า มีบ้านอื่นๆ อยู่รอบบ้านของนักเรียน บ้านที่อยู่รอบๆ บ้านของเด็กๆ เราเรียกว่า เพื่อนบ้าน ประเทศของเราก็เหมือนบ้าน ที่จะต้องมีประเทศเพื่อนบ้าน ซึ่งอยู่รอบๆ ประเทศของเรา บางประเทศก็อยู่ใกล้ติดชายแดน บางประเทศก็อยูไกลออกไป เด็กๆ ต้องมีเพื่อนไม่เช่นนั้นก็จะเหงาและว้าเหว่ ประเทศก็ต้องมีเพื่อน ไม่เช่นนั้นจะโดดเดี่ยว

ประเทศไทยไม่ได้มีแต่ประเทศเพื่อนบ้านใกล้ๆ ประเทศที่อยู่ห่างไกลก็เป็นเพื่อนกับประเทศไทยมากมาย เมื่อเป็นเพื่อนกัน บางครั้งก็อยากทำอะไรคล้ายๆ กัน บางครั้งก็แลกเปลี่ยนสิ่งของกันและกัน บางครั้งก็มีความเห็นแตกต่างกัน แต่ก็ยอมรับกันได้ และยังคงเป็นเพื่อนที่ดีต่อกัน เมื่อใครมีความทุกข์ ก็ร่วมแสดงความเสียใจ และช่วยเหลือกันเท่าที่จะทำได้

ประเทศที่เป็นเพื่อนกับประเทศไทยเหล่านี้ เราเรียกว่า ต่างประเทศ ซึ่งหมายถึง ประเทศต่างๆ ที่เป็นเพื่อนกับประเทศไทยนั่นเอง ต่างประเทศที่เป็นเพื่อนกับเรามานาน และมีการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกันตลอดมา คือ ประเทศอินเดียและจีน ประเทศอินเดียติดต่อกับประเทศไทยมานานมาก ซึ่งทำให้มีผลต่อวัฒนธรรมไทยในหลายด้าน โดยเฉพาะพุทธศาสนา ภาษา วรรณคดี และกฎหมาย ตลอดจนประเพณีต่างๆ ซึ่งเรารับมา และยังคงมีอยู่ในประเทศเรามาตราบจนทุกวันนี้
สำหรับประเทศจีนนั้น โดยมากการติดต่อกัน จะเป็นในด้านการค้าขาย คนจีนเป็นจำนวนมากได้ย้ายเข้ามาอยู่ในประเทศไทย จนกลายเป็นคนไทยเชื้อสายจีน และประกอบอาชีพค้าขาย แต่ยังคงมีขนบธรรมเนียมประเพณีแบบจีน ซึ่งคนจีนเหล่านี้ยอมรับนับถือ และปฏิบัติเรื่อยมา เป็นประเพณีสืบต่อมา จนกระทั่งปัจจุบันเช่นเดียวกัน
นอกจากนั้น ประเทศไทยก็ยังมีความสัมพันธ์ทางวัฒนธรรมกับเปอร์เซีย หรืออิหร่าน ลังกา เขมร พม่า มอญ และในปัจจุบันก็ขยายออกไปสู่ประเทศอื่นๆ ที่ไกลออกไป เช่น ญี่ปุ่น สหรัฐอเมริกา และประเทศในยุโรป วัฒนธรรมของต่างประเทศจึงเข้ามาแพร่หลายในบ้านเรามากขึ้น แต่อย่างไรก็ตาม คนไทยก็ยังคงรักษาวัฒนธรรม ตลอดจนขนบธรรมเนียมประเพณีของไทยไว้ได้ เพราะคนไทยมีคุณลักษณะพิเศษคือ มีความยืดหยุ่น และมีความสามารถปรับตัวสูง วัฒนธรรมต่างชาติจึงไม่สามารถครอบงำ หรือมีอิทธิพลต่อไทย จนวัฒนธรรมไทยหมดความสำคัญ หากมีความเจริญรุ่งเรืองตลอดมา
หัวข้อถัดไป