หูเสื่อมเพราะเสียง - สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ
 
สารานุกรมไทย
สำหรับเยาวชน  เมนู 20
เล่มที่ ๒๐
เรื่องที่ ๑ ศาสนา และระบบความเชื่อในประเทศไทย
เรื่องที่ ๒ ความสัมพันธ์ทางวัฒนธรรมกับต่างประเทศ
เรื่องที่ ๓ จิตรกรรมไทยแบบประเพณี
เรื่องที่ ๔ เสียง และมลภาวะทางเสียง
เรื่องที่ ๕ เลเซอร์
เรื่องที่ ๖ เซลล์แสงอาทิตย์
เรื่องที่ ๗ อัญมณี
เรื่องที่ ๘ เวชศาสตร์การบิน
เรื่องที่ ๙ ภาวะภูมิคุ้มกันบกพร่อง หรือโรคเอดส์
เรื่องที่ ๑๐ การปลูกถ่ายอวัยวะ
รายชื่อผู้เขียน

สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ / เล่มที่ ๒๐ / เรื่องที่ ๔ เสียงและ มลภาวะทางเสียง / หูเสื่อมเพราะเสียง

 หูเสื่อมเพราะเสียง
เสียงรบกวนที่เกิดจากรถต่างๆ บนถนน
เสียงรบกวนที่เกิดจากรถต่างๆ บนถนน
หูเสื่อมเพราะเสียง

เสียงค่อยที่สุดที่หูตรวจหาได้เรียกว่า ขีด เริ่มของการได้ยิน สำหรับระดับเสียงเกิน ๗๐- ๗๕ เดซิเบล เอ (dBA) ขึ้นไป หากฟังอยู่นานๆ ความรู้สึกต่อการได้ยินจะลดความไวลง ทำให้ขีดเริ่มของการได้ยิน จะต้องเพิ่มขึ้นชั่วคราว การสูญเสียความไวต่อการได้ยินนี้ จะกลับฟื้นตัวขึ้นมา ก็ต่อเมื่ออยู่ในสภาพแวดล้อมเงียบๆ สักระยะ เวลาหนึ่ง จึงเรียกเหตุการณ์เช่นนี้ว่า การเลื่อนของขีดเริ่มชนิดชั่วคราว สำหรับระดับขีดเริ่มที่เลื่อนขึ้นน้อยกว่า ๒๐ เดซิเบล เวลาที่จะหายเหมือนเดิมอยู่ในช่วงสั้นเป็นนาที แทนที่จะเป็นชั่วโมง ถ้าการเลื่อนเพิ่มขนาดขึ้น กว่าหูจะกลับสู่ภาวะปกติ จะต้องใช้เวลาเพิ่มขึ้นเป็นอย่างมาก ยิ่งถ้าเกิดขึ้นบ่อยๆ โดยที่หูยังไม่เป็นปกติดี ความไวของหูก็ไม่มีโอกาสกลับเหมือนเดิมได้คือ เซลล์ขนในหูส่วนในเกิดการตาย ขีดเริ่มการได้ยินจะเลื่อนขึ้นอย่างถาวร ซึ่งโดยทั่วๆ ไปแล้ว จะเริ่มที่ความถี่ประมาณ ๔ กิโลเฮิรตซ์ ยิ่งฟังเสียงดัง เป็นเวลานานๆ การเสื่อมที่ความถี่นี้จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ และขยายไปสู่ความถี่อื่นด้วย
หัวข้อก่อนหน้า หัวข้อถัดไป