องค์ประกอบของเลเซอร์ - สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ
 
สารานุกรมไทย
สำหรับเยาวชน  เมนู 20
เล่มที่ ๒๐
เรื่องที่ ๑ ศาสนา และระบบความเชื่อในประเทศไทย
เรื่องที่ ๒ ความสัมพันธ์ทางวัฒนธรรมกับต่างประเทศ
เรื่องที่ ๓ จิตรกรรมไทยแบบประเพณี
เรื่องที่ ๔ เสียง และมลภาวะทางเสียง
เรื่องที่ ๕ เลเซอร์
เรื่องที่ ๖ เซลล์แสงอาทิตย์
เรื่องที่ ๗ อัญมณี
เรื่องที่ ๘ เวชศาสตร์การบิน
เรื่องที่ ๙ ภาวะภูมิคุ้มกันบกพร่อง หรือโรคเอดส์
เรื่องที่ ๑๐ การปลูกถ่ายอวัยวะ
รายชื่อผู้เขียน

สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ / เล่มที่ ๒๐ / เรื่องที่ ๕ เลเซอร์ / องค์ประกอบของเลเซอร์

 องค์ประกอบของเลเซอร์
องค์ประกอบของเลเซอร์

เลเซอร์โดยทั่วไปประกอบด้วยองค์ประกอบสำคัญ ๓ ส่วน ได้แก่

๑. เนื้อวัสดุที่ใช้เป็นตัวกลางเลเซอร์ (Laser Medium)

๒. การปั๊มพลังงานให้แก่เนื้อวัสดุที่เป็นตัวกลางเลเซอร์ให้มีสภาพถูกกระตุ้น (Energy Pumping)

๓. แควิตี้แสงเพื่อขยายสัญญาณแสง

องค์ประกอบของเลเซอร์
องค์ประกอบของเลเซอร์
หัวข้อก่อนหน้า หัวข้อถัดไป