ความหมายของคำว่า เอดส์ - สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ
 
สารานุกรมไทย
สำหรับเยาวชน  เมนู 20
เล่มที่ ๒๐
เรื่องที่ ๑ ศาสนา และระบบความเชื่อในประเทศไทย
เรื่องที่ ๒ ความสัมพันธ์ทางวัฒนธรรมกับต่างประเทศ
เรื่องที่ ๓ จิตรกรรมไทยแบบประเพณี
เรื่องที่ ๔ เสียง และมลภาวะทางเสียง
เรื่องที่ ๕ เลเซอร์
เรื่องที่ ๖ เซลล์แสงอาทิตย์
เรื่องที่ ๗ อัญมณี
เรื่องที่ ๘ เวชศาสตร์การบิน
เรื่องที่ ๙ ภาวะภูมิคุ้มกันบกพร่อง หรือโรคเอดส์
เรื่องที่ ๑๐ การปลูกถ่ายอวัยวะ
รายชื่อผู้เขียน

สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ / เล่มที่ ๒๐ / เรื่องที่ ๙ ภาวะภูมิคุ้มกันบกพร่อง หรือโรคเอดส์ / ความหมายของคำว่า เอดส์

 ความหมายของคำว่า เอดส์
ความหมายของคำว่า เอดส์

คำว่า "เอดส์" เป็นศัพท์บัญญัติใหม่ เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๒๔ นี้เอง มีต้นตอเป็นคำย่อภาษาอังกฤษ คือ AIDS ซึ่งเป็นคำย่อของคำว่า Acquired Immunodeficiency Syndrome

คณะอนุกรรมการบัญญัติศัพท์แพทย์ของราชบัณฑิตยสถาน ได้ประชุมพิจารณากันแล้ว เห็นว่า คำว่า "เสื่อม" นั้น หมายถึง สิ่งที่เคยมีเคยดีมาก่อนอยู่แล้ว เกิดขาดไป พร่องไปในภายหลัง ซึ่งน่าจะตรงกับคำว่า Acquired มากกว่า คำว่า บกพร่อง ซึ่งไม่สามารถจะบอกได้ว่า บกพร่องตั้งแต่กำเนิด หรือบกพร่องในภายหลัง
หัวข้อก่อนหน้า หัวข้อถัดไป