เรื่องที่ ๖ การตลาดและการส่งออกศิลปหัตถกรรม - สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ
 
สารานุกรมไทย
สำหรับเยาวชน  เมนู 21
เล่มที่ ๒๑
เรื่องที่ ๑ กระบวนพยุหยาตรา
เรื่องที่ ๒ วีรสตรีไทย
เรื่องที่ ๓ ศิลปะการทอผ้าไทย
เรื่องที่ ๔ เครื่องถม
เรื่องที่ ๕ เครื่องปั้น
เรื่องที่ ๖ การตลาดและการส่งออกศิลปหัตถกรรม
เรื่องที่ ๗ พฤกษศาสตร์พื้นบ้าน
เรื่องที่ ๘ การอนุรักษ์ และการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ
เรื่องที่ ๙ องค์การสหประชาชาติ และองค์การในเครือ
รายชื่อผู้เขียน

สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ / เล่มที่ ๒๑ / เรื่องที่ ๖ การตลาดและการส่งออกศิลปหัตถกรรม

 เรื่องที่ ๖ การตลาดและการส่งออกศิลปหัตถกรรม
สำหรับเด็กระดับเล็ก
สำหรับเด็กระดับกลาง (๑๒ -๑๔ ปี)
สำหรับเด็กระดับโตและบุคคลทั่วไป
การตลาดและการส่งออกศิลปหัตถกรรม
การผลิตผลิตภัณฑ์หัตถกรรมในประเทศไทย
การผลิตสินค้าศิลปหัตถกรรมในปัจจุบัน
การตลาดสินค้าหัตถกรรม
การเลือกสินค้าและการผลิตเพื่อการส่งออก
บทบาทของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพพิเศษฯ
การตั้งโรงฝึกศิลปาชีพในส่วนกลาง
ศูนย์ศิลปาชีพในภาคต่างๆ
การส่งเสริมด้านการตลาด