การผลิตสินค้าศิลปหัตถกรรมในปัจจุบัน - สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ
 
สารานุกรมไทย
สำหรับเยาวชน  เมนู 21
เล่มที่ ๒๑
เรื่องที่ ๑ กระบวนพยุหยาตรา
เรื่องที่ ๒ วีรสตรีไทย
เรื่องที่ ๓ ศิลปะการทอผ้าไทย
เรื่องที่ ๔ เครื่องถม
เรื่องที่ ๕ เครื่องปั้น
เรื่องที่ ๖ การตลาดและการส่งออกศิลปหัตถกรรม
เรื่องที่ ๗ พฤกษศาสตร์พื้นบ้าน
เรื่องที่ ๘ การอนุรักษ์ และการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ
เรื่องที่ ๙ องค์การสหประชาชาติ และองค์การในเครือ
รายชื่อผู้เขียน

สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ / เล่มที่ ๒๑ / เรื่องที่ ๖ การตลาดและการส่งออกศิลปหัตถกรรม / การผลิตสินค้าศิลปหัตถกรรมในปัจจุบัน

 การผลิตสินค้าศิลปหัตถกรรมในปัจจุบัน
การผลิตสินค้าศิลปหัตถกรรมในปัจจุบัน

การผลิตสินค้าศิลปหัตถกรรมในปัจจุบัน ได้มีวิวัฒนาการจากการผลิตในรูปอุตสาหกรรมครัวเรือน ซึ่งดำเนินการโดยสมาชิกภายในครอบครัว หรือมีคนงานเพียง ๕-๑๐ คน ผลิตเพื่อขายกันเฉพาะตลาดภายในประเทศเท่านั้น แต่ขณะนี้สินค้าศิลปหัตถกรรมของไทยเราหลายชนิด เป็นที่รู้จักแพร่หลายในนานาประเทศ สามารถส่งออกไปขายยังตลาดต่างประเทศ และมีปริมาณการสั่งซื้ออย่างต่อเนื่อง จึงมีผู้ลงทุนทำการผลิต ในรูปอุตสาหกรรมโรงงาน ที่มีคนงานตั้งแต่ ๒๐ คน ไปจนถึง ๓๐๐ คน หรือมากกว่านี้ มีการจัดการอย่างเป็นระบบ ทั้งในด้านการผลิต และการตลาด เราจึงเรียกอุตสาหกรรมประเภทนี้ว่า หัตถอุตสาหกรรม เพราะการผลิตสินค้าประเภทนี้ยัง คงใช้แรงงานฝีมืออยู่เป็นจำนวนมาก ในแต่ละขั้นตอนของการผลิต

แม้ว่าจะมีผู้ลงทุนผลิตในรูปโรงงานอุตสาหกรรมกันมาก แต่ผู้ผลิตเหล่านี้บางราย รวมทั้งผู้ค้า ที่ไม่มีโรงงานเป็นของตนเอง ต้องอาศัยผู้ผลิตรายย่อย ให้ทำการผลิตให้ จึงทำให้ผู้ผลิตเหล่านี้มีงานทำอย่างต่อเนื่อง
หัวข้อก่อนหน้า หัวข้อถัดไป