การส่งเสริมด้านการตลาด - สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ
 
สารานุกรมไทย
สำหรับเยาวชน  เมนู 21
เล่มที่ ๒๑
เรื่องที่ ๑ กระบวนพยุหยาตรา
เรื่องที่ ๒ วีรสตรีไทย
เรื่องที่ ๓ ศิลปะการทอผ้าไทย
เรื่องที่ ๔ เครื่องถม
เรื่องที่ ๕ เครื่องปั้น
เรื่องที่ ๖ การตลาดและการส่งออกศิลปหัตถกรรม
เรื่องที่ ๗ พฤกษศาสตร์พื้นบ้าน
เรื่องที่ ๘ การอนุรักษ์ และการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ
เรื่องที่ ๙ องค์การสหประชาชาติ และองค์การในเครือ
รายชื่อผู้เขียน

สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ / เล่มที่ ๒๑ / เรื่องที่ ๖ การตลาดและการส่งออกศิลปหัตถกรรม / การส่งเสริมด้านการตลาด

 การส่งเสริมด้านการตลาด
สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงเผยแพร่สินค้าศิลปหัตถกรรมให้ชาวต่างชาติรู้จัก
สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงเผยแพร่สินค้าศิลปหัตถกรรมให้ชาวต่างชาติรู้จัก

สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงเผยแพร่สินค้าศิลปหัตถกรรมให้ชาวต่างชาติรู้จัก
สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงเผยแพร่สินค้าศิลปหัตถกรรมให้ชาวต่างชาติรู้จัก
การส่งเสริมด้านการตลาด

รัฐบาลไทยมีนโยบาย และความปรารถนาอย่างแรงกล้า ที่จะช่วยประชาชนผู้ยากจน ให้มีอาชีพเสริม เพื่อเพิ่มรายได้แก่ครอบครัวอีกทางหนึ่ง หน่วยงานของราชการ กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงอุตสาหกรรม และรัฐวิสาหกิจ โดยเฉพาะการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และภาคเอกชน เช่น สภาหอการค้า สมาคมการค้าที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น จัดให้มีกิจกรรมส่งเสริม สนับสนุนด้านการตลาด สินค้าหัตถกรรมไทย ให้สามารถขยายตลาดการส่งออกให้กว้างขวางยิ่งขึ้น ทั้งภายใน และต่างประเทศ ซึ่งสามารถสรุปได้ดังนี้

๑. กำหนดให้สินค้าหัตถอุตสาหกรรมหลายชนิด เป็นสินค้าเป้าหมายการส่งเสริมการส่งออก เช่น เพชรพลอยเจียระไน เครื่องประดับมีค่า เครื่องประดับเทียม เครื่องใช้ในการเดินทาง ดอกไม้ประดิษฐ์ เครื่องปั้นดินเผา เครื่องใช้ในครัวเรือนทำด้วยไม้ เป็นต้น

๒. จัดให้มีการแสดงสินค้าผลิตภัณฑ์หัตถกรรมเป็นประจำทุกปี เช่น งาน Home&Craft งานสัปดาห์สินค้าของขวัญ ของชำร่วย เป็นต้น

๓. นำผู้ผลิตผู้ส่งออกของไทยไปเข้าร่วมงานแสดงสินค้าในต่างประเทศ

๔. นำคณะผู้แทนการค้าไปเจรจาการค้าในต่างประเทศ และนำคณะผู้แทนการค้าจากต่างประเทศ มาพบเจรจาการค้ากับผู้ผลิตส่งออกของไทย

๕. จัดให้มีการส่งเสริมสินค้าไทยร่วมกับห้างสรรพสินค้าในต่างประเทศ

๖. เชิญผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศมาให้คำแนะนำฝึกอบรม เกี่ยวกับเทคนิคการผลิต และการออกแบบแก่ผู้ผลิตส่งออกของไทย

๗. จัดทำเอกสารข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าหัตถกรรมไทย เพื่อเผยแพร่ไปยังตลาดต่างประเทศ

๘. เปิดโอกาสให้ผู้ผลิตส่งออกนำสินค้าเข้ามาแสดง ณ ห้องแสดงสินค้าของกรมส่งเสริมการส่งออก และกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม เป็นต้น

๙. ให้บริการข้อมูลข่าวสารด้านการผลิต และการตลาด โดยกองส่งเสริมหัตถกรรมไทย กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม และกรมส่งเสริมการส่งออก กระทรวงพาณิชย์ เป็นต้น

การส่งเสริมการตลาดของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ

นอกจากภาคราชการจะดำเนินการส่งเสริมด้านการตลาดสินค้าหัตถกรรม ประเภทต่างๆ แล้ว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ยังทรงเป็นกำลังสำคัญ ในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์สินค้าศิลปหัตถกรรมของไทย ให้รู้จักแพร่หลาย ทั้งในประเทศ และต่างประเทศอีกด้วย สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ นอกจากจะทรงเป็นนักอนุรักษ์ และส่งเสริมการผลิตสินค้าศิลปหัตถกรรมไทยแล้ว พระองค์ยังทรงเป็นนักการตลาด ที่ชาญฉลาดคือ พระองค์จะทรงเป็นผู้นำในการใช้สอยผลิตภัณฑ์ศิลปหัตถกรรมพื้นบ้านของไทย ที่พระองค์ทรงฟื้นฟูขึ้น แล้วพระองค์ยังประชาสัมพันธ์สินค้าศิลปาชีพ ให้เป็นที่รู้จักแพร่หลาย ทั้งภายในประเทศ และต่างประเทศ ด้วยพระองค์เอง โดยมีกิจกรรมที่สำคัญดังนี้

๑. ทรงโปรดเกล้าฯ ให้เปิดร้านจิตรลดา เพื่อจำหน่ายผลิตภัณฑ์ศิลปาชีพเป็นแห่งแรก ที่โรงแรมโอเรียลเต็ล เมื่อวันที่ ๒๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๒๐ และแห่งที่สองในพระบรมมหาราชวัง ใน พ.ศ. ๒๕๒๑ และต่อมาได้มีการเปิดร้านจิตรลดาเพิ่มขึ้น ในแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ เช่น ที่สวนสามพราน พัทยา เชียงใหม่ จนถึงขณะนี้มีถึง ๙ แห่งด้วยกัน

๒. ทรงโปรดเกล้าฯ ให้มีการจัดแสดงสินค้าของศูนย์ศิลปาชีพเป็นประจำทุกปี

๓. ทรงพระกรุณาเผยแพร่สินค้าศิลปหัตถกรรมให้เป็นที่รู้จักแก่ชาวต่างประเทศ คือ ไม่ว่าพระองค์จะเสด็จเยือนประเทศใด พระองค์จะทรงพยายามเปิดการแสดง ผลิตภัณฑ์ศิลปหัตถกรรมของศิลปาชีพ ให้เป็นที่ประจักษ์ต่อสายตา ของชาวต่างประเทศ เช่น ในคราวเสด็จเยือนสหรัฐอเมริกา เมื่อพ.ศ. ๒๕๒๓ ก็ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้มีการจัดแสดงแบบเสื้อและสิ่งประดิษฐ์จากผ้าไหม ผ้ามัดหมี่ และผ้าปักของชาวเขา เมื่อครั้งเสด็จเยือนประเทศญี่ปุ่น เป็นการส่วนพระองค์ เมื่อพ.ศ. ๒๕๒๔ และ พ.ศ. ๒๕๓๖ ก็ทรงจัดแสดงสินค้าของศิลปาชีพเช่นกัน ปรากฏว่า ทุกครั้งที่ทรงจัดแสดงจะประสบความสำเร็จสูง เพราะผู้เข้าชม และนักธุรกิจต่างชาติ สนใจงานฝีมือ และ สั่งซื้อสินค้าทันทีที่นำไปแสดง
หัวข้อก่อนหน้า