การจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ - สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ
 
สารานุกรมไทย
สำหรับเยาวชน  เมนู 21
เล่มที่ ๒๑
เรื่องที่ ๑ กระบวนพยุหยาตรา
เรื่องที่ ๒ วีรสตรีไทย
เรื่องที่ ๓ ศิลปะการทอผ้าไทย
เรื่องที่ ๔ เครื่องถม
เรื่องที่ ๕ เครื่องปั้น
เรื่องที่ ๖ การตลาดและการส่งออกศิลปหัตถกรรม
เรื่องที่ ๗ พฤกษศาสตร์พื้นบ้าน
เรื่องที่ ๘ การอนุรักษ์ และการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ
เรื่องที่ ๙ องค์การสหประชาชาติ และองค์การในเครือ
รายชื่อผู้เขียน

สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ / เล่มที่ ๒๑ / เรื่องที่ ๘ การอนุรักษ์ และการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ / การจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

 การจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
เจ้าหน้าที่ของศูนย์ส่งเสริมการเกษตรที่สูงดอยตุง ขณะรังฟังการฝึกอบรมในเวลาเช้าก่อนปฏิบัติงาน
เจ้าหน้าที่ของศูนย์ส่งเสริมการเกษตรที่สูงดอยตุง ขณะรับฟังการฝึกอบรมในเวลาเช้าก่อนปฏิบัติงาน
การจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

ประเทศไทยมีทรัพยากรธรรมชาติอยู่ทั่วไป ทรัพยากรธรรมชาติประเภทต่างๆ ล้วนมีความเกี่ยวโยงซึ่งกันและกัน การใช้ทรัพยากรธรรมชาติ ในบริเวณหนึ่ง ไม่แต่จะส่งผลกระทบกระเทือนต่อบริเวณนั้นเท่านั้น แต่อาจจะกระทบกระเทือนต่อพื้นที่ใกล้เคียง หรือต่อทรัพยากรอื่นๆ ที่มีอยู่ในบริเวณเดียวกันได้ ดังนั้น ในการใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติ จึงควรดำเนินการภายใต้หลักการจัดการ และการอนุรักษ์ เพื่อให้สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างยั่งยืนต่อไป
หัวข้อก่อนหน้า หัวข้อถัดไป