ทรัพยากรธรนี - สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ
 
สารานุกรมไทย
สำหรับเยาวชน  เมนู 21
เล่มที่ ๒๑
เรื่องที่ ๑ กระบวนพยุหยาตรา
เรื่องที่ ๒ วีรสตรีไทย
เรื่องที่ ๓ ศิลปะการทอผ้าไทย
เรื่องที่ ๔ เครื่องถม
เรื่องที่ ๕ เครื่องปั้น
เรื่องที่ ๖ การตลาดและการส่งออกศิลปหัตถกรรม
เรื่องที่ ๗ พฤกษศาสตร์พื้นบ้าน
เรื่องที่ ๘ การอนุรักษ์ และการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ
เรื่องที่ ๙ องค์การสหประชาชาติ และองค์การในเครือ
รายชื่อผู้เขียน

สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ / เล่มที่ ๒๑ / เรื่องที่ ๘ การอนุรักษ์ และการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ / ทรัพยากรธรนี

 ทรัพยากรธรนี
ทรัพยากรธรนี

ทรัพยากรธรณี มีส่วนสำคัญต่อความเจริญก้าวหน้าของสังคมมนุษย์ เช่น ถ่านหิน น้ำมัน เหล็ก ดีบุก ทองแดง ตะกั่ว เงิน ทอง มนุษย์ได้ใช้ประโยชน์จากแร่ธาตุเหล่านี้ โดยดัดแปลงมาเป็นเครื่องใช้ เป็นอุปกรณ์ในการประกอบการงาน ใช้เป็นส่วนประกอบของสิ่งประดิษฐ์ต่างๆ ใช้ในกิจการด้านอุตสาหกรรม ใช้เป็นเชื้อเพลิงให้ความร้อน และพลังงาน จึงนับได้ว่า ทรัพยากรแร่ธาตุต่างๆ เหล่านี้ ช่วยให้มนุษย์ได้มีโอกาสอยู่ดี กินดี มีฐานะมั่นคงในทางเศรษฐกิจ อย่างไรก็ตาม เนื่องจากทรัพยากรประเภทนี้ เมื่อขุดเจาะ และนำมาใช้ประโยชน์แล้ว จะสิ้นเปลืองหมดไปในที่สุด ส่วนพื้นดินบริเวณที่ทำแร่ไปแล้ว ก็มักจะเสื่อมคุณค่า การที่จะฟื้นฟูให้กลับคืนสู่สภาพเดิม จำเป็นต้องลงทุนสูง ด้วยเหตุนี้ พื้นที่หลังการทำเหมือง จึงถูกปล่อยให้เป็นเหมืองร้างเสียเป็นส่วนมาก การขุดค้นเอาทรัพยากรแร่มาใช้ประโยชน์ จึงจำเป็นต้องพิจารณาให้รอบคอบถึงผลดีผลเสีย ตลอดจนหาวิธีการทำเหมืองที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้กระทบกระเทือนต่อทรัพยากรอื่นๆ น้อยที่สุด

การอนุรักษ์ทรัพยากรธรณี


การพัฒนาทรัพยากรธรณี มีส่วนสำคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมของประเทศเป็นอันมาก การดำเนินการ เพื่อการอนุรักษ์ให้เป็นประโยชน์มากที่สุด ก็คือ การพัฒนาวิธีการสำรวจ ตรวจค้น การขุดหา และการนำเอาวัตถุดิบมาใช้ประโยชน์ให้มากที่สุด โดยกระทบกระเทือนต่อทรัพยากรอื่นๆ น้อยที่สุด ซึ่งเรื่องดังกล่าวจะเกี่ยวข้องกับเทคนิคของการสำรวจ การขุด การแยกแร่ และใช้งาน รวมตลอดไปจนถึงการนำกลับมาใช้ และการหาวัสดุทดแทนด้วย
หัวข้อก่อนหน้า หัวข้อถัดไป