สำหรับเด็กระดับเล็ก - สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ
 
สารานุกรมไทย
สำหรับเยาวชน  เมนู 21
เล่มที่ ๒๑
เรื่องที่ ๑ กระบวนพยุหยาตรา
เรื่องที่ ๒ วีรสตรีไทย
เรื่องที่ ๓ ศิลปะการทอผ้าไทย
เรื่องที่ ๔ เครื่องถม
เรื่องที่ ๕ เครื่องปั้น
เรื่องที่ ๖ การตลาดและการส่งออกศิลปหัตถกรรม
เรื่องที่ ๗ พฤกษศาสตร์พื้นบ้าน
เรื่องที่ ๘ การอนุรักษ์ และการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ
เรื่องที่ ๙ องค์การสหประชาชาติ และองค์การในเครือ
รายชื่อผู้เขียน

สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ / เล่มที่ ๒๑ / เรื่องที่ ๘ การอนุรักษ์ และการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ / สำหรับเด็กระดับเล็ก

 สำหรับเด็กระดับเล็ก
ทรัพยากรธรรมชาติ หมายถึง สิ่งที่เกิดขึ้น หรือมีอยู่ตามธรรมชาติ และมนุษย์เราสามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้

ทรัพยากรธรรมชาติ ประกอบด้วย ดิน น้ำ ป่าไม้ ทุ่งหญ้า สัตว์ป่า แร่ธาตุ และพลังงาน มนุษย์เราจำเป็นต้องอาศัยทรัพยากรธรรมชาติ ในการดำรงชีวิต และการพัฒนาประเทศ ตัวอย่างเช่น

ดิน

เราใช้ดินและที่ดินมาทำการเพาะปลูกข้าว พืชผัก และไม้ผล เพื่อไว้เลี้ยงประชากร ใช้เป็นที่ตั้งอาคารบ้านเรือน สถานที่ราชการ วัด โรงงานอุตสาหกรรม เป็นต้น 
 
น้ำ

เราใช้น้ำสะอาด เพื่อดื่ม ใช้น้ำในการชำระล้างสิ่งของ เพื่อทำความสะอาด ในอาคาร บ้านเรือน โรงเรียน สถานที่ต่างๆ และใช้น้ำในขบวนการผลิต ในโรงงานอุตสาหกรรม รวมทั้งใช้แม่น้ำ ลำคลอง ทะเล ในการเดินทางไปมาหาสู่ ติดต่อค้าขาย และระบายน้ำทิ้ง

ป่าไม้ ทุ่งหญ้า

ให้ผลิตผลของป่าที่เป็นพืชพันธุ์ เราสามารถนำพืชพันธุ์มาทำเครื่องใช้ ยารักษาโรค อาหาร ส่วนเนื้อไม้ใช้ในการสร้างที่อยู่อาศัย และที่ทำงาน

แร่ธาตุ

เช่น เหล็ก ถ่านหิน น้ำมัน ดีบุก ตะกั่ว นำมาทำเครื่องใช้ภายในบ้าน ใช้ในขบวนการผลิตในโรงงานอุตสาหกรรม เพื่อทำสินค้าชนิดต่างๆ

สัตว์ป่า

ให้อาหาร ยารักษาโรค บางชนิดคนนำมาฝึกหัดให้รู้จักอยู่ในบ้าน และทำงานให้แก่คน เช่น ควายป่า นำมาเลี้ยง เพื่อใช้ไถนา

เห็นได้ว่า เราสามารถนำทรัพยากรธรรมชาติมาใช้ประโยชน์ในการยังชีพ ผลิตเครื่องใช้ และเครื่องตกแต่งภายในบ้าน ผลิตสินค้า เพื่อนำไปขายในตลาด รวมทั้งส่งเป็นสินค้าออก เพื่อให้ได้เงินตราต่างประเทศมาใช้ในการพัฒนาประเทศให้เจริญยิ่งขึ้น
 
ทรัพยากรธรรมชาติ มีความสำคัญและมีประโยชน์ต่อมนุษย์อย่างมาก ในสมัยโบราณ ประชากรของโลกยังมีจำนวนน้อย และใช้ชีวิตอยู่กับธรรมชาติ มีชีวิตอยู่ได้ เพราะผลิตผลจากทรัพยากรธรรมชาติอย่างที่เป็นอยู่ตามธรรมชาติ ต่อมาเมื่อมนุษย์ได้มีการเรียนรู้ และมีความรู้ในทางวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีมากขึ้น จึงได้พยายามดัดแปลงสิ่งแวดล้อมตามธรรมชาติ และทรัพยากรธรรมชาติ ให้เป็นไปตามความต้องการของมนุษย์

การที่ประชากรของโลกเพิ่มจำนวนขึ้นเรื่อยๆ ความต้องการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ จึงมีเพิ่มมากขึ้น จนทรัพยากรธรรมชาติสูญสิ้น หรือเสื่อมโทรมลง เช่น ดินเสีย น้ำเสีย ป่าจำนวนมากถูกบุกรุกทำลาย อากาศเป็นพิษ เกิดเป็นปัญหาจากภาวะการขาดแคลนทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ ดังนั้นเราจึงต้องใช้ประโยชน์จากธรรมชาติ ด้วยความระมัดระวัง และประหยัด ไม่ใช้ทรัพยากรธรรมชาติมากเกินไป ไม่ทำกิจกรรม ที่มีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 
เราต้องรู้จักช่วยกันสงวนทรัพยากรธรรมชาติ อีกทั้งช่วยกันป้องกันผลเสียหาย ที่จะเกิดขึ้นต่อทรัพยากรธรรมชาติ และลูกหลานรุ่นต่อๆ ไป ก็จะมีทรัพยากรธรรมชาติไว้ใช้ประโยชน์ เราต้องอาศัยทรัพยากรธรรมชาติ เพื่อการดำรงชีวิต และการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้มีความสงบสุขตลอดไป
หัวข้อถัดไป