เรื่องที่ ๙ องค์การสหประชาชาติ และองค์การในเครื่อ - สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ
 
สารานุกรมไทย
สำหรับเยาวชน  เมนู 21
เล่มที่ ๒๑
เรื่องที่ ๑ กระบวนพยุหยาตรา
เรื่องที่ ๒ วีรสตรีไทย
เรื่องที่ ๓ ศิลปะการทอผ้าไทย
เรื่องที่ ๔ เครื่องถม
เรื่องที่ ๕ เครื่องปั้น
เรื่องที่ ๖ การตลาดและการส่งออกศิลปหัตถกรรม
เรื่องที่ ๗ พฤกษศาสตร์พื้นบ้าน
เรื่องที่ ๘ การอนุรักษ์ และการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ
เรื่องที่ ๙ องค์การสหประชาชาติ และองค์การในเครือ
รายชื่อผู้เขียน

สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ / เล่มที่ ๒๑ / เรื่องที่ ๙ องค์การสหประชาชาติ และองค์การในเครื่อ

 เรื่องที่ ๙ องค์การสหประชาชาติ และองค์การในเครื่อ

สำหรับเด็กระดับเล็ก
สำหรับเด็กระดับกลาง (๑๒ -๑๔ ปี)
สำหรับเด็กระดับโตและบุคคลทั่วไป
องค์การสหประชาชาติ และองค์การในเครือ
ความเป็นมา
การดำเนินการก่อตั้งองค์การสหประชาชาติ
กฎบัตรแห่งองค์การสหประชาชาติ
วัตถุประสงค์และหลักการของสหประชาชาติ
องค์กรในเครือสหประชาติที่เป็นคณะกรรมการแผนงานและกองทุน
องค์การชำนัญพิเศษเฉพาะเรื่อง 
องค์การที่ได้ทูลเกล้าฯ ถวายเหรียญสดุดี แด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ