องค์การสหประชาชาติและองค์การในเครือ - สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ
 
สารานุกรมไทย
สำหรับเยาวชน  เมนู 21
เล่มที่ ๒๑
เรื่องที่ ๑ กระบวนพยุหยาตรา
เรื่องที่ ๒ วีรสตรีไทย
เรื่องที่ ๓ ศิลปะการทอผ้าไทย
เรื่องที่ ๔ เครื่องถม
เรื่องที่ ๕ เครื่องปั้น
เรื่องที่ ๖ การตลาดและการส่งออกศิลปหัตถกรรม
เรื่องที่ ๗ พฤกษศาสตร์พื้นบ้าน
เรื่องที่ ๘ การอนุรักษ์ และการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ
เรื่องที่ ๙ องค์การสหประชาชาติ และองค์การในเครือ
รายชื่อผู้เขียน

สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ / เล่มที่ ๒๑ / เรื่องที่ ๙ องค์การสหประชาชาติ และองค์การในเครื่อ / องค์การสหประชาชาติและองค์การในเครือ

 องค์การสหประชาชาติและองค์การในเครือ
องค์การสหประชาชาติ เป็นองค์การระหว่างประเทศ ซึ่งประเทศผู้ชนะสงครามโลกครั้งที่ ๒ ได้ร่วมกันจัดตั้งขึ้น เมื่อ พ.ศ. ๒๔๘๘ (ค.ศ. ๑๙๔๕) มีวัตถุประสงค์หลักคือ พยายามผดุงสันติภาพในโลก ความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินของประชากรโลก เนื่องจากเป็นที่ประจักษ์แล้วว่า สงครามมีพิษสงร้ายกาจ และก่อให้เกิดความสูญเสียแก่โลกอย่างมหาศาล นอกจากนี้ยังมีวัตถุประสงค์ในการฟื้นฟู เสริมสร้างเศรษฐกิจ ตลอดจนการพัฒนาด้านสังคม ซึ่งล้วนแต่ถูกสงครามทำให้เสียหายเป็นอันมาก การที่จะให้โลกเข้าสู่สภาวะปลอดสงคราม มีความมั่นคงในชีวิต ทั้งในด้านเศรษฐกิจ และสังคม มีการเคารพสิทธิ และเสรีภาพซึ่งกันและกัน ต้องอาศัยความร่วมมือกันทั่วทั้งโลก ต้องผนึกกำลัง เพื่อขจัดเหตุแห่งสงคราม และเพื่อเสริมสร้างชีวิตที่มีคุณภาพ ทำให้เป็นโลกที่เจริญก้าวหน้า ประชาชนมีความผาสุกโดยทั่วกัน

แผนที่ภาคพื้นเอเซียและแปซิฟิค
แผนที่ภาคพื้นเอเซียและแปซิฟิค
หัวข้อก่อนหน้า หัวข้อถัดไป