ความเป็นมา - สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ
 
สารานุกรมไทย
สำหรับเยาวชน  เมนู 21
เล่มที่ ๒๑
เรื่องที่ ๑ กระบวนพยุหยาตรา
เรื่องที่ ๒ วีรสตรีไทย
เรื่องที่ ๓ ศิลปะการทอผ้าไทย
เรื่องที่ ๔ เครื่องถม
เรื่องที่ ๕ เครื่องปั้น
เรื่องที่ ๖ การตลาดและการส่งออกศิลปหัตถกรรม
เรื่องที่ ๗ พฤกษศาสตร์พื้นบ้าน
เรื่องที่ ๘ การอนุรักษ์ และการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ
เรื่องที่ ๙ องค์การสหประชาชาติ และองค์การในเครือ
รายชื่อผู้เขียน

สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ / เล่มที่ ๒๑ / เรื่องที่ ๙ องค์การสหประชาชาติ และองค์การในเครื่อ / ความเป็นมา

 ความเป็นมา
ความเป็นมา

ความคิดในการรวมกำลังระหว่างนานาประเทศเป็นองค์การ เพื่อผดุงไว้ซึ่งสันติภาพ (โดยการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ระหว่างประเทศสมาชิก) นั้น ได้เคยมีและมีการปฏิบัติมาแล้ว ตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่ ๑ คือ การก่อตั้งองค์กร ที่เรียกว่า สันนิบาตชาติ (Leaque of Nations) ซึ่งได้ดำเนินการมา จนกระทั่งสงครามโลกครั้งที่ ๒ เกิดขึ้น แสดงว่า สันนิบาตชาติล้มเหลว ในการผดุงไว้ ซึ่งสันติภาพแห่งโลก อย่างไรก็ดี มหาอำนาจฝ่ายพันธมิตรในสงครามโลกครั้งที่ ๒ คือ สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร จีน และรัสเซีย ก็ยังมีความเห็นว่า ควรต้องมีองค์การระหว่างประเทศ เพื่อทำหน้าที่เป็นหลักประกัน ในการรักษาสันติภาพของโลก ข้อใดที่เป็นจุดอ่อนของสันนิบาตชาติ ควรต้องพิจารณาแก้ไขปรับปรุงให้ดีขึ้น
หัวข้อก่อนหน้า หัวข้อถัดไป