กฎบัตรแห่งองค์การสหประชาชาติ - สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ
 
สารานุกรมไทย
สำหรับเยาวชน  เมนู 21
เล่มที่ ๒๑
เรื่องที่ ๑ กระบวนพยุหยาตรา
เรื่องที่ ๒ วีรสตรีไทย
เรื่องที่ ๓ ศิลปะการทอผ้าไทย
เรื่องที่ ๔ เครื่องถม
เรื่องที่ ๕ เครื่องปั้น
เรื่องที่ ๖ การตลาดและการส่งออกศิลปหัตถกรรม
เรื่องที่ ๗ พฤกษศาสตร์พื้นบ้าน
เรื่องที่ ๘ การอนุรักษ์ และการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ
เรื่องที่ ๙ องค์การสหประชาชาติ และองค์การในเครือ
รายชื่อผู้เขียน

สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ / เล่มที่ ๒๑ / เรื่องที่ ๙ องค์การสหประชาชาติ และองค์การในเครื่อ / กฎบัตรแห่งองค์การสหประชาชาติ

 กฎบัตรแห่งองค์การสหประชาชาติ
กฎบัตรแห่งองค์การสหประชาชาติ

อารัมภบท ซึ่งเป็นการแจ้งแนวคิด อธิษฐานชัดเจนนั้น มีใจความว่า ประเทศทั้งหลาย ที่รวมตัวกันเป็นสหประชาชาติ มีความมุ่งมั่นจะปกป้องปวงชนรุ่นต่อไป ให้พ้นจากความพินาศ ที่เกิดจากสงครามถึงสองครั้งแล้ว (รวมสงครามโลกครั้งที่ ๑ พ.ศ. ๒๔๕๗ - พ.ศ. ๒๔๖๑) มีความศรัทธายึดมั่นในสิทธิพื้นฐาน ศักดิ์ศรี และคุณค่าของมนุษยชาติ จึงประสงค์ที่จะสร้างสถานการณ์ที่ประกอบด้วย ความยุติธรรม ความเคารพ ซึ่งข้อตกลง และกฎหมายระหว่างประเทศ รวมทั้งจะสร้างความก้าวหน้าทางสังคม และยกมาตรฐานชีวิต ให้มีคุณภาพ และเสรีภาพมากขึ้น

เพื่อให้เป็นไปได้ตามนี้ ต่างให้สัญญาไว้ต่อกันว่า จะยึดมั่นในอหิงสา เพื่อให้อยู่ร่วมกันได้ ด้วยความผาสุก จะผนึกกำลังกัน เพื่อธำรงไว้ ซึ่งสันติสุข และความมั่นคงในชีวิต ทั่วทุกแห่งในโลก จะยึดมั่นในหลักการว่า จะไม่มีการใช้กำลังอาวุธ เว้นแต่จะต้องทำ เพื่อประโยชน์ร่วมกัน จะใช้กลไกสากล เพื่อสร้างความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจ และสังคมของทุกประเทศในโลก
หัวข้อก่อนหน้า หัวข้อถัดไป