องค์การที่ได้ทูลเกล้าฯ ถวายเหรียญสดุดี - สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ
 
สารานุกรมไทย
สำหรับเยาวชน  เมนู 21
เล่มที่ ๒๑
เรื่องที่ ๑ กระบวนพยุหยาตรา
เรื่องที่ ๒ วีรสตรีไทย
เรื่องที่ ๓ ศิลปะการทอผ้าไทย
เรื่องที่ ๔ เครื่องถม
เรื่องที่ ๕ เครื่องปั้น
เรื่องที่ ๖ การตลาดและการส่งออกศิลปหัตถกรรม
เรื่องที่ ๗ พฤกษศาสตร์พื้นบ้าน
เรื่องที่ ๘ การอนุรักษ์ และการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ
เรื่องที่ ๙ องค์การสหประชาชาติ และองค์การในเครือ
รายชื่อผู้เขียน

สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ / เล่มที่ ๒๑ / เรื่องที่ ๙ องค์การสหประชาชาติ และองค์การในเครื่อ / องค์การที่ได้ทูลเกล้าฯ ถวายเหรียญสดุดี

 องค์การที่ได้ทูลเกล้าฯ ถวายเหรียญสดุดี
มีพระราชดำรัสตอบในพิธีทูลเกล้าฯ ถวายรางวัลเซเรสณ พระที่นั่งจักรีมหาปราสาท เมื่อ พ.ศ.๒๕๒๒
มีพระราชดำรัสตอบในพิธีทูลเกล้าฯ ถวายรางวัลเซเรสณ พระที่นั่งจักรีมหาปราสาท เมื่อ พ.ศ.๒๕๒๒

เหรียญเซเรส
เหรียญเซเรส

เหรียญรางวัลเกียรติคุณพิเศษจากกองทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติ
เหรียญรางวัลเกียรติคุณพิเศษจากกองทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติ
องค์การที่ได้ทูลเกล้าฯ ถวายเหรียญสดุดี แด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ คือ

๑. องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ


ทูลเกล้าฯ ถวายเหรียญเซเรส (Ceres) เมื่อวันที่ ๑๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๒๒ เฉลิมพระเกียรติ ในฐานะที่ทรงเป็นสตรีดีเด่น ทรงอุทิศพระองค์ เพื่อพัฒนาสตรีและประชาชนในชนบท ทรงสนับสนุนพระบรมราโชบายของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในการที่จะพระราชทานโอกาส ให้บรรดาเกษตรกร เป็นเจ้าของที่ดินทำกินอย่างทั่วถึง

๒. องค์การการศึกษาฯ สหประชาชาติ


ทูลเกล้าฯ ถวายเหรียญทองโบโรพุทโธ (Unesco Borobudur Gold Award) เมื่อวันที่ ๓๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๓๕ ในพิธีเปิดงาน "มรดกสิ่งทอเอเชีย หัตถกรรมและอุตสาหกรรม" จัดโดยองค์การยูเนสโก ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในวโรกาส ทรงเจริญพระชนมพรรษา ๖๐ พรรษา เป็นเครื่องแสดงความรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจ เพื่ออนุรักษ์ พัฒนา งานศิลปหัตถกรรมของไทยมากกว่า ๔๐ ปี รวมทั้งที่ได้ทรงยกระดับ ความเป็นอยู่ของประชาชน ผู้ยากไร้ให้มีอาชีพ และมีชีวิตที่มีคุณภาพ

๓. กองทุนสหประชาชาติเพื่อสงเคราะห์เด็ก


ทูลเกล้าฯ ถวายเหรียญพิเศษ คือ Unicef Special Recognition Award เมื่อวันที่ ๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๓๕ เหรียญนี้มีข้อความสลัก ว่า "ทูลเกล้าฯ ถวาย สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องจากได้ทรงสนพระทัยอย่างลึกซึ้ง และทรงอุทิศพระองค์ในการเพิ่มพูน คุณภาพชีวิตของแม่และเด็กในประเทศไทย" เป็นเหรียญซึ่งเคยมอบให้องค์การ แต่ไม่เคยมอบให้บุคคลมาก่อน

๔. กองทุนสหประชาชาติเพื่อพัฒนาสตรี

เมื่อวันที่ ๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๓๕ ได้ทูลเกล้าฯ ถวายรางวัลที่มีชื่อว่า Unicem Award of Excellence รางวัลแห่งความเป็นเลิศจากยูนิเซม

รางวัลยูนิเซม เป็นชามแก้วเจียระไน สลักข้อความบนฐานไม้ว่า รางวัลดีเด่น ทูลเกล้าฯ ถวายแด่ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่ทรงมุ่งมั่นสนับสนุนบทบาทสตรี ในการพัฒนาประเทศ
หัวข้อก่อนหน้า