สำหรับเด็กระดับกลาง - สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ
 
สารานุกรมไทย
สำหรับเยาวชน  เมนู 21
เล่มที่ ๒๑
เรื่องที่ ๑ กระบวนพยุหยาตรา
เรื่องที่ ๒ วีรสตรีไทย
เรื่องที่ ๓ ศิลปะการทอผ้าไทย
เรื่องที่ ๔ เครื่องถม
เรื่องที่ ๕ เครื่องปั้น
เรื่องที่ ๖ การตลาดและการส่งออกศิลปหัตถกรรม
เรื่องที่ ๗ พฤกษศาสตร์พื้นบ้าน
เรื่องที่ ๘ การอนุรักษ์ และการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ
เรื่องที่ ๙ องค์การสหประชาชาติ และองค์การในเครือ
รายชื่อผู้เขียน

สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ / เล่มที่ ๒๑ / เรื่องที่ ๙ องค์การสหประชาชาติ และองค์การในเครื่อ / สำหรับเด็กระดับกลาง

 สำหรับเด็กระดับกลาง
องค์การสหประชาชาติเกิดขึ้น เพราะประเทศที่ชนะสงครามเห็นว่า สงครามเป็นการกระทำที่โหดร้าย ทำลายล้างมนุษยชาติ และสรรพสิ่ง เพื่อความเจริญที่มนุษย์สร้างสมมา จึงจำเป็นต้องผนึกกำลังกัน เพื่อป้องกันมิให้สงครามเกิดขึ้นอีก ต้องร่วมมือกันหาทางยุติข้อขัดแย้งระหว่างประเทศโดยสันติวิธี ในขณะเดียวกัน ต้องร่วมมือกันในการฟื้นฟูประเทศ ที่ประสบความเสียหายระหว่างสงคราม ช่วยเหลือผู้ตกทุกข์ได้ยาก และต้องพลัดถิ่นที่มีจำนวนมหาศาลอย่างรีบด่วน การฟื้นฟูสภาพตกต่ำ และพังพินาศอย่างที่สุดทั่วโลก จะทำได้ก็ต้องอาศัยการร่วมมือกันระหว่างประเทศต่างๆ ประเทศที่ชนะสงคราม จึงได้จัดตั้งองค์การสหประชาชาติขึ้น มีสมาชิกตอนเริ่มก่อตั้ง ๕๑ ประเทศ ขณะนี้มีสมาชิก ๑๗๘ ประเทศ
การทำให้ชีวิตของคนในโลกมีคุณภาพสูงขึ้น
การทำให้ชีวิตของคนในโลกมีคุณภาพสูงขึ้น
ภารกิจหลักขององค์การสหประชาชาติ คือ ธำรงไว้ ซึ่งสันติภาพแห่งโลก ระงับข้อพิพาท ด้วยสันติวิธี ดำเนินการให้ลดอาวุธสงคราม นำข้อพิพาทระหว่างประเทศเข้าพิจารณาในศาลโลก พัฒนาเศรษฐกิจ และสังคม คุ้มครอง และสร้างความตระหนักในสิทธิมนุษยชน ตรากฎหมายระหว่างประเทศ ที่เกื้อกูลต่อการสร้างสันติภาพ และเสรีภาพในโลก
องค์การสหประชาชาติประกอบด้วย หน่วยงาน และองค์กรต่างๆ คือ ที่ประชุมสมัชชา สำนักงานเลขาธิการ คณะมนตรีความมั่นคง (Security Council) คณะมนตรีเศรษฐกิจ และสังคม (Economic and Social Council) คณะมนตรีทรัสตี (Trusteeship Council) ศาลโลก (International Court of Justice) หน่วยงาน และองค์การชำนัญพิเศษต่างๆ หลายแผนงาน กองทุนแ ละองค์การ
หน่วยงานและองค์การชำนัญพิเศษ ที่มีการปฏิบัติงานในประเทศต่างๆ ในทวีปเอเชีย และหมู่เกาะแปซิฟิก ซึ่งรวมเรียกว่า ภาคพื้นเอเชีย และแปซิฟิก มีที่ตั้งสำนักงานภาคพื้นนี้ โดยเฉพาะในกรุงเทพมหานคร มีอยู่ ๙ แผนงาน และ กองทุน และคณะกรรมการคือ คณะกรรมการเศรษฐกิจ และสังคมแห่งเอเชีย และแปซิฟิก กองทุนสหประชาชาติ เพื่อสงเคราะห์เด็ก แผนงานสหประชาชาติ เพื่อการพัฒนา แผนงานสหประชาชาติ เพื่อพัฒนาสิ่งแวดล้อม กองทุนสหประชาชาติ เพื่อประชากร แผนงานอาหารแห่งโลก สำนักงานผู้ว่าการใหญ่แห่งสหประชาชาติ เพื่อช่วยเหลือผู้ลี้ภัยสงคราม แผนงานสหประชาชาติ เพื่อควบคุมยาเสพติด ในนานาประเทศ และกองทุนสหประชาชาติ เพื่อการพัฒนาสตรี การทำให้ชีวิตของคนในโลกมีคุณภาพสูงขึ้น
การทำให้ชีวิตของคนในโลกมีคุณภาพสูงขึ้น
ชื่อของแผนงาน และกองทุน บ่งบอกภารกิจหลักชัดเจน กองทุนสหประชาชาติ เพื่อสงเคราะห์เด็ก เป็นกองทุนที่ตั้งขึ้น หลังจากปีจัดตั้งองค์การสหประชาชาติเพียงปีเดียว คือ ใน พ.ศ. ๒๔๘๙ (ค.ศ.๑๙๔๖) ทั้งนี้เนื่องจากปัญหาเด็กกำพร้าสงคราม เป็นเรื่องที่ต้องจัดการช่วยเหลือโดยรีบด่วน ต่อจากนั้นอีกหนึ่งปี ก็มีคณะกรรมการเศรษฐกิจ และสังคมแห่งเอเชีย และแปซิฟิก รับผิดชอบในการฟื้นฟู และพัฒนาเศรษฐกิจ ความเป็นอยู่ และคุณภาพชีวิต ในประเทศด้อยพัฒนา และที่กำลังพัฒนา สำนักงานผู้ว่าการใหญ่แห่งสหประชาชาติ เพื่อช่วยเหลือผู้ลี้ภัยสงคราม ตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ.๒๔๙๔ (ค.ศ.๑๙๕๑) เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยสงครามกลางเมือง และสงครามระหว่างประเทศ ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ สำนักงานนี้ได้ช่วยเหลือผู้ลี้ภัยสงครามในประเทศเขมร ลาว และเวียดนาม ให้ไปอยู่ประเทศอื่น และช่วยผู้สมัครใจกลับภูมิลำเนา ให้กลับคืนประเทศของตนเป็นจำนวนหลายแสนคน
 การทำให้ชีวิตของคนในโลกมีคุณภาพสูงขึ้น องค์การชำนัญพิเศษเป็นองค์การปฏิบัติภารกิจเฉพาะด้าน ให้ความช่วยเหลือทางวิชาการ ให้คำแนะนำ จัดฝึกอบรมบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับโครงการต่างๆ จัดหาเครื่องอุปกรณ์ เพื่อใช้งานเฉพาะด้าน องค์การชำนัญพิเศษ ที่มีการปฏิบัติภารกิจในภาคพื้นเอเชีย และแปซิฟิกมีอยู่ ๗ องค์การ คือ องค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรม แห่งสหประชาชาติ องค์การแรงงานระหว่างประเทศ องค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติ องค์การบินพลเรือนระหว่างประเทศ สหพันธ์การไปรษณีย์สากล องค์การอนามัยโลก และองค์การพัฒนาอุตสาหกรรมแห่งสหประชาชาติ
องค์การที่นับว่าเก่าแก่ที่สุด คือ องค์การแรงงานระหว่างประเทศ ตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. ๒๔๖๒ (ค.ศ. ๑๙๑๙) ซึ่งเป็นปีสุดท้ายของสงครามโลกครั้งที่ ๑ และได้เข้าเป็น องค์การของสหประชาชาติ เมื่อ พ.ศ. ๒๔๘๙ (ค.ศ. ๑๙๔๖) ปีแรกนับจากการก่อตั้งองค์การ สหประชาชาติ องค์การนี้มีบทบาทมากในการพัฒนาฝีมือผู้ใช้แรงงาน ดูแลด้านสวัสดิการ และคุณภาพชีวิตของผู้ใช้แรงงาน หาวิธีประนีประนอมข้อขัดแย้งระหว่างลูกจ้างกับนายจ้าง องค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ รับผิดชอบในการจัดให้ทุกคนในโลก ได้รับการศึกษาอย่างน้อยในระดับประถมศึกษา ให้มีโอกาสศึกษาต่อเนื่องตลอดชีวิต ช่วยเหลือในการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ในการพัฒนาสื่อสารมวลชน พัฒนาหนังสือ และสื่อความรู้ สำหรับเด็กและผู้ใหญ่ องค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ ก็เป็นองค์การหนึ่ง ที่ตั้งขึ้นในเวลาใกล้เคียงกับการก่อตั้งองค์การสหประชาชาติ องค์การนี้มีบทบาทมากในการทำให้การเดินทางโดยทางอากาศ มีความสะดวกสบาย และปลอดภัย
หัวข้อก่อนหน้า หัวข้อถัดไป