ภาษาศาสตร์ - สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ
 
สารานุกรมไทย
สำหรับเยาวชน  เมนู 22
เล่มที่ ๒๒
เรื่องที่ ๑ ภาษาศาสตร์
เรื่องที่ ๒ เครื่องถ้วยไทย
เรื่องที่ ๓ เครื่องจักสาน
เรื่องที่ ๔ ไม้ดอกหอมของไทย
เรื่องที่ ๕ เครื่องมือทุ่นแรง และเครื่องจักรกลเกษตร
เรื่องที่ ๖ อาชีวอนามัย
เรื่องที่ ๗ ครอบครัวไทย
เรื่องที่ ๘ สัตว์ทะเลหน้าดิน
เรื่องที่ ๙ ท่าอากาศยาน
รายชื่อผู้เขียน

สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ / เล่มที่ ๒๒ / เรื่องที่ ๑ ภาษาศาสตร์ / ภาษาศาสตร์

 ภาษาศาสตร์
ปัจจุบันการศึกษาค้นคว้าถึงธรรมชาติ และองค์ประกอบของภาษา แพร่หลายมาก ทั้งในซีกโลกตะวันออก และซีกโลกตะวันตก ในประเทศ ไทยมีการสอน "ภาษาศาสตร์" ตั้งแต่ระดับปริญญาตรี จนถึงระดับปริญญาเอก เนื้อหาของธรรมชาติของภาษา ที่ศึกษากันในปัจจุบัน แบ่งออกเป็น ๔ หัวข้อใหญ่ๆ คือ เสียง คำ ประโยค และข้อความ มีผลงานการศึกษามากมาย ในแต่ละหัวข้อจากสำนักภาษาศาสตร์ต่างๆ ที่ใช้แนวการ ศึกษา และทฤษฎีภาษาต่างๆ กัน อาทิ แนวเน้น โครงสร้าง (Structural grammar) แนวปริวรรต (Transformational generative grammar) แนวการก (Case grammar) แนวปฏิบัติ (Pragmatics) เป็นต้น และต่อไปนี้ จะได้กล่าวถึงธรรมชาติของภาษาใน ๔ หัวข้อนี้ ตามแนวความคิด และการศึกษาของนักภาษาศาสตร์ (linguist) สำนักต่างๆ
หัวข้อก่อนหน้า หัวข้อถัดไป