องค์ประกอบของท่าอากาศยาน - สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ
 
สารานุกรมไทย
สำหรับเยาวชน  เมนู 22
เล่มที่ ๒๒
เรื่องที่ ๑ ภาษาศาสตร์
เรื่องที่ ๒ เครื่องถ้วยไทย
เรื่องที่ ๓ เครื่องจักสาน
เรื่องที่ ๔ ไม้ดอกหอมของไทย
เรื่องที่ ๕ เครื่องมือทุ่นแรง และเครื่องจักรกลเกษตร
เรื่องที่ ๖ อาชีวอนามัย
เรื่องที่ ๗ ครอบครัวไทย
เรื่องที่ ๘ สัตว์ทะเลหน้าดิน
เรื่องที่ ๙ ท่าอากาศยาน
รายชื่อผู้เขียน

สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ / เล่มที่ ๒๒ / เรื่องที่ ๙ ท่าอากาศยาน / องค์ประกอบของท่าอากาศยาน

 องค์ประกอบของท่าอากาศยาน
องค์ประกอบของท่าอากาศยาน

ท่าอากาศยานทุกแห่ง แบ่งพื้นที่ในท่าอากาศยานเป็น ๒ เขตใหญ่ๆ คือ เขตการบิน และเขตนอกการบิน ซึ่งในแต่ละเขต จะมีมาตรฐานกำหนดว่า ต้องมีอะไรบ้าง

เขตการบิน (AIRSIDE)

คือ พื้นที่ภายในสนามบิน ที่เครื่องบินใช้สำหรับการขึ้นลง และขับเคลื่อน และพื้นที่บริเวณใกล้เคียง รวมตลอดถึงอาคาร หรือส่วนของอาคารที่ออกไปสู่พื้นที่นั้น ซึ่งมีการควบคุมการเข้าออก องค์ประกอบสำคัญในเขตการบินได้แก่ การวิ่ง ทางขับ ลานจอดอากาศยาน ทางเข้าออกเครื่องบิน เป็นต้น

เขตนอกการบิน (LANDSIDE)

คือ พื้นที่ และอาคาร ภายในท่าอากาศยาน หรือสนามบิน ที่ไม่ได้อยู่ในเขตการบิน ซึ่งเป็นบริเวณที่ผู้ที่มิได้เดินทางสามารถเข้าออกได้ โดยไม่มีการควบคุม องค์ประกอบสำคัญในเขตนี้ ได้แก่ อาคารผู้โดยสาร อาคารคลังสินค้า ระบบการจราจรภายในท่าอากาศยาน ซึ่งรวมทั้งที่จอดรถ เป็นต้น องค์ประกอบเหล่านี้ สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน จากภายนอกท่าอากาศยาน เช่น ถ้าหากเราอยู่บนถนนวิภาวดีรังสิตช่วงดอนเมือง ก็จะเห็นอาคารผู้โดยสาร ท่าอากาศยานกรุงเทพ ถนนภายในท่าอากาศยาน ลานจอดรถยนต์ แต่จะไม่สามารถเห็นองค์ประกอบของเขตการบิน (ถ้ามองจากภายนอก)
หัวข้อก่อนหน้า หัวข้อถัดไป